Jdi na obsah Jdi na menu

Výročí obce v roce 2012

28. 1. 2012

karlik.jpg

Karel I. Lichtenstein (1569 - 1627)

7. června 1622 – prodal dědic panství Lanšperského a Lanškrounského Zdeslav Herzan z Harasova (+ 1642) oboje panství knížeti Karlu Lichteinsteinovi (+ 1627) za 183.000 kop míšenských. (390 let)

 

krizek.jpg


28. července 1812 – pořízení kříže, který dnes stojí poblíž kostela sv. Prokopa. V minulosti několikrát změnil své stanoviště, na své nynější místo byl pak přemístěn v roce 1955. (200 let)

 

veith.jpg

Podpis Václava Veitha

Březen 1822 – ve svém domě čp. 134 ukončil vyučování místních a přespolních dítek první doložený učitel v obci Václav Veith (1764 – 1829). Rod Veithů pocházel z Německých Libchav, později se příjmení počeštilo na „Fajt“ a z tohoto rodu vzešla celá řada veřejně činných osobností v naší obci. Václav Veith se narodil v roce 1764. Byl všestranně založený a vzdělaný. 23. dubna 1794 se oženil s Annou Štanclovou, dcerou pozdějšího obecního rychtáře Pavla Štancla (čp. 109). Z jejich potomků jmenujme syna Ignáce Fajta, který se narodil 6. dubna 1802 a později se stane posledním rychtářem v obci, než byla tato funkce zrušena a nahrazena voleným úřadem obecního starosty. (190 let)

 

8. září 1882 – člen obecního zastupitelstva p. Jarolím Hác podal písemný návrh, který obecní výbor jednohlasně přijal. Týkal se eliminace vzrůstajícího počtu zábav pro mladé v obci.
Pánové, mám za to, že nám všem, jak jsme zde, má být blahobyt obecní drahou svátostí. Jak se to u nás začíná objevovat, nedočkáme se ničeho dobrého. Doufám, že to shledává každý pořádný otec a vůbec každý, komu jest svěřena mládež ať už vlastní neb nevlastní. Táži se, kde se více kazí mládež, než u nešťastných muzik, které se u nás jmenovitě u některých hospodských tak zhusta odbývají, zvlášť nyní, co se zákon placení musikalimpostu změnil.
Pánové, pro obec vůbec zákon změněn není, obec může ve prospěch místních chudých požadovati za povolení poplatek od hospodského místním poměrům dle povahy obce tak, jak to obecní výborové za dobré a prospěšné uznají, aniž by na nějaké odvolání z tohoto usnesení výborového byl brán u vyšších úřadů nějaký zřetel. Mám za to pánové, že jsem podal potřebných a velevážných důvodů na kterémž základě kladu návrh: „ Slavný výbore obecní! Ráčiž se usnésti, hospodský ať drží muzik do roka kolik, který chce pod touto podmínkou. Za čtyři ať platí dosavadní poplatek ustanovený obecním výborem 2 zl. ročně. Který by však chtěl držet více muzik, ať zaplatí za každou 10 zlatých ročně ve prospěch pokladny místních chudých. Představenstvo obecní, které po zákonu k tanečním zábavám povolení uděluje, budiž zavázáno svou odpovědností výboru obecnímu za povolení dané k odbývání tanečních zábav jiného druhu než jest zde uzavřeno.
Doufám, že co poctivý rakouský občan a dbalý úd společenstva výboru obecního budu podporován ant tak, tak lze naši prostopášnou mládež nejsnáze při mravech udržeti, totiž mravů zkázonosných, jež se týče s druhým pohlavím tropených, protož prosím slavné shromáždění za příjmutí mnou podaného návrhu.“

Jarolím Hác (obecní výbor) (130 let)

 

trojicka.jpg

Socha Nejsvětější Trojice v Dlouhé Třebové, je zařazena na seznamu kulturních památek.

27. února 1877 – obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost Františka Habigera a společníků, kteroužto žádají povolení k vystavění sochy Nejsvětější Trojice na rohu obecního pozemku proti číslům 137, 68, 171 a 123. (135 let)10. ledna 1892 – obecní výbor schvaluje po dlouhých debatách všemi svými přítomnými členy, že bude v obci vybudován jeden hřbitov pro celou obec.  Rovněž bylo schváleno podání žádosti ohledně vystavění hřbitova v naší obci. (120 let)25. září 1892 – v obci byla zavedena tzv. policejní hodina. Tj. zavírací hodina pro všechny hostince v místě a „ aby se po této hodině více nikdo bez potřeby po obci netoulal a hlouposti netropil.“ Poměrem: 14 hlasů pro - ku dvěma proti, byla nakonec policejní hodina zřízena a to od sv. Josefa do sv. Václava 11. hodina a od sv. Václava do sv. Josefa 10. hodina. (120 let)16. října 1922 – divadelní odbor N. J. S. v Dlouhé Třebové informoval, že od Divadelního spolku Hýbl v České Třebové zakoupil jeviště s deseti proměnami (selské světnice, pokoje, les, náves, park, zámecká síň, žalář). Cena se vyšplhala na 9.000,- Kčs. (90 let)

 

tobiska.jpg

František Tobiška (1883 - 1937)

7. června 1937 – ve věku 54 zemřel zdejší řídící učitel František Tobiška, rodák z Helvíkovic. Aktivně se účastnil veřejného a spolkového života v obci. V letech 1926 – 1932 zastával post předsedy Národní Jednoty Severočeské, českého vlasteneckého spolku, který mimo osvěty produkoval i divadelní činnost. V roce 1931 stanul v čele místní školy, kde na postu řídícího učitele setrval až do své náhlé smrti v červnu roku 1937. (75 let)

 

24. srpna 1937 – dvakráte projel toho dne naší obcí prezident republiky Dr. Edvard Beneš, pozdravován místním obyvatelstvem. (75 let)

 

benes.jpg

Edvard Beneš, druhý čsl. prezident (1884 - 1948)

25. – 26. března 1942 – z věže kostela sv. Prokopa byly sejmuty dva zvony a odevzdány do sběrny v České Třebové. Zvon Josef byl pořízen v roce 1922 za peněžní dar, který místnímu kostelu věnoval dlouhotřebovský rodák Antonín Renčín, žijící v Minnesotě (USA). Oznamovalo se jím úmrtí. Druhým byl zvon Marie, který byl darován nejmenovanými dobrodinci a vysvěcen v roce 1932. Oznamovalo se jím poledne a ohlašovala mše svatá. Zvon Prokop z roku 1753 zůstal zachován. Z věže kaple sv. Josefa byl rovněž sejmut zvon a odevzdán k zrekvírování. Tradice tří zvonů ve věži kostela nebyla již po válce obnovena. (70 let)

 

13. února 1947 – schváleno zřízení Mateřské školy v přízemí školní budovy. Obec se zavázala přispívat 400,- Kčs měsíčně na tuto školku. Část nákladů zaplatí rodiče docházejících dětí. (65 let)

 


30. března 1952 - byla prováděna sbírka na Koreu, která vynesla 3.712 Kčs, dále 1000 Kčs od myslivecké lidové společnosti, školní mládež vybrala 325 Kčs a učitelé pak 300,- Kčs. (60 let)


Zároveň byl v naší obci vytvořen Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM). Jejím vedoucím byl navržen Bohumil Pirkl (čp. 97). (60 let)25. května 1952 – v obci vytvořen Výbor žen při MNV. První předsedkyní zvolena Marie Pirklová (čp. 93), jednatelkou Marie Kubištová (čp. 228). (60 let)

 

kovi1.jpg

Josef Kovář (1909 - 1995)

16. října 1952 – schválen nový předseda MNV Josef Kovář (čp. 65). Nahradil Jana Skálu (čp. 107), který se stal předsedou prvního JZD, které bylo založeno v horní části obce. Josef Kovář se narodil 21. srpna 1909. Předsedou MNV byl osm let. Zemřel 7. května 1995 ve věku nedožitých 86 let. (60 let)

 

2. dubna 1957 – Československý státní film předal do správy obce místní Kino Mír. Prvním správcem se stal Miroslav Šilar (čp. 232) (55 let)

 

nadr.jpg

Výstavba nové výpravní budovy (70. léta 20. století)

1977 – dobudována současná budova železniční stanice. Odbavení cestujících do té doby sloužila dřevěná budova, která byla zbudována 23. 8. 1944. (35 let)

 


1. května 1987 – blesk uhodil do jímky vodojemu a po silných deštích se dostala nečistota do pitné vody. Asi 120 občanů postihlo infekční střevní onemocnění. Byl následně zjištěn únik toxických látek do spodních vod. Pitná voda byla distribuována cisternami. (25 let)

 

duch1992.jpg


23. května 1992 – v sále hostince Na Rychtě se konalo první Setkání důchodců s kulturním programem. (20 let)

 

1992 – dlouholetou ředitelku místní Mateřské školy Jaroslavu Rybkovou nahradila po konkurzu Marie Vavřínová. Marie Vavřínová byla poslední ředitelkou samostatné MŠ. V roce 2003 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ. Jaroslava Rybková krátce po svém odchodu z ředitelského postu setrvá jako učitelka, poté ze školky definitivně odchází. Zemřela 1. července 2010 po dlouhé těžké nemoci. (20 let)

 

povoden.jpg

Situace na dolním konci obce (1997)

4. července 1997
– obec postihují nejsilnější povodně v její novodobé historii. Do obce zavítá prezident České republiky Václav Havel. (15 let)

 

mikes.jpg

František Mikeš (1932 - 2002)

24. května 2002 – ve věku 70 let zemřel pan František Mikeš. V letech 1994 – 1998 místostarosta obce, dlouhodobě se angažoval ve zdejší myslivosti. (10 let)

 


26. června 2002
– proběhla kolaudace plynofikace. 25. srpna téhož roku byl plynovod napuštěn. Cena se vyšplhala na 9.654 480,- Kč (bez opravy komunikací). (10 let)Naši hasiči pomáhali povodněmi postiženému Protivínu na Moravě. Pomohla i obec, sbírkou pro ČČK a věnováním buňky s vybavením pro rodinu Petra Růžičky. (10 let)

 

kostelik.jpg


25. října 2002 – od 18.00 proběhlo znovuvysvěcení kostela sv. Prokopa po generální rekonstrukci. (10 let)

 

masa.jpg
10. listopadu 2007 – znovuodhalení Pomníku Svobody z roku 1924. který prošel kompletní rekonstrukcí. Znovuobnovenému pomníku požehnala farářka církve Husitské paní L. Kukuczková. (5 let)