Jdi na obsah Jdi na menu

Po vystavění hřbitova 1893 vznikla mezi lidem na horním konci myšlenka, aby se na hřbitově postavila kaple. František Sršeň, rolník čp. 105, pojal úmysl učiniti myšlenku skutkem. Dal v roce 1894 na svůj náklad zhotoviti p. Schüllerovi, zednickému mistru v Ústí nad Orlicí, plán kaple v gotickém slohu a staral se o příznivce kaple. Souhlasu a dobrých slov slyšel dosti, ale málo pomocných ruk. Proto plán uschoval a na stavbu kaple pozapomenuto.

 

Avšak ve skrytosti obíral se také tou myšlenkou pan Josef Šár, 26 roků starý syn Josefa Šáry, č. 183, tehdy obecního starosty, povoláním obchodní příručí. Jsa těžce nemocen a poznav, že nebude dlouho žíti, prosil již na smrtelném loži v prosinci 1897 a v lednu 1898 své rodiče, by po jeho smrti na hřbitově postavili kapli ke cti sv. Josefa. Prosil, aby tak učinili na památku jeho i jeho sestry Anežky, která již 27. srpna 1897 zemřela. Rodiče slíbili synovi, že s radostí přání jeho vyhoví. Dne 31. ledna 1898 zemřel tento šlechetný mladík šťasten myšlenkou, že jeho nejvroucnější přání bude splněno.

 

Krátce po pohřbu počali se rodiče Šárovi starati o vystavění kaple. Otec pan Josef Šár požádal nyní pana Františka Sršně o uschovaný plán oznámiv mu přání svého syna, jež vyplnit jest odhodlán. S pohnutím přijal František Sršeň potěšující zprávu a plán k témuž účelu vydal.

 

Nato požádal p. Josef Šár obecní výbor, aby ku stavbě kaple svolil, pozemek daroval a prohlásil, zda-li by vystavěnou kapli v obecní majetek přijal a ji jako takový dále opatroval. Obecní výbor dne 20. března 1898 jednohlasně této žádosti vyhověl.

 

Stavbu kaple zadal p. Josef Šár panu Schüllerovi v Ústí nad Orlicí, který ji do konce září 1898 provedl za obnos 2. 448 zl. = 4. 480 K.

 

Během stavby vyslovili pánové Josef Šár a František Sršeň myšlenku, aby se zřídil v kapli oltář, tak - aby se mohla v kapli čísti mše svatá. Myšlenku tu uvítali s radostí všichni věřící a také svou hmotnou pomoc nabízeli.

 

Pánové Josef Štancl (čp. 110), Antonín Fajt (čp. 134), Alois Krejčí (čp. 7) a Václav Rob (čp. 16) šli po obci sbírati dárky na oltář. Sebrali 210 zl. 67 kr. Po tomto potěšitelném výsledku dal Josef Šár zhotoviti oltář Josefu Pirklovi, truhláři a řezbáři v Ústí nad Orlicí, který jej ke vší spokojenosti provedl za 230 zl.

 

Z ostatních potřebných věcí ke mši svaté darovali Josef Šár obraz sv. Josefa. Kámen s ostatky sv. Josefa a černé kněžské roucho. František Sršeň koupil svícny, květiny a zvonek na věži. Mládenci darovali kalich, konvici, tácek. Alexandr Štancl, kaplan v České Třebové, daroval oltářní a nástěnný zvonek.

 

Když bylo vše připraveno, posvětil kapli dne 9. října 1898 vikář František Kristl, farář v Dolní Dobrouči, za asistence okolních kněží.

 

Bůh odplať věčnou slávou všem, kteří jakýmkoliv způsobem ku zhotovení a vyzdobení kaple se přičinili. Zejména budiž věčná paměť původci založení kaple panu Josefu Šárovi. „Odplatiž mu Pán v nebesích.“