Jdi na obsah Jdi na menu

Rok 1948 v naší obci

2. 8. 2008

Obrazek

 

.

Soupis zvířat:  Dne 1. ledna proveden soupis hospodářských zvířat. Napočteno celkem skotu 477 kusů, prasat 257 a ovcí 12.

.

Zřízení koupaliště: Dne 29. ledna ve schůzi rady Místního národního výboru usneseno podati žádost ministerstvu zemědělství o příspěvek na zřízení koupaliště v naší obci.

.

Zřízení vodovodu: Dne 16. února ve schůzi MNV jednáno o možnosti zřízení vodovodu v naší obci. K tomuto účelu zvolena komise s těmito členy: Morkes Václav (čp. 13), Peterec Josef (čp. 190), Rybka Jaroslav (čp. 98), Horák Jan (čp. 223), Šimek Alois (čp. 165), Sýkora Josef (čp. 60), Renčín Josef (čp. 19), která podmínky zřízení vodovodu prozkoumá.

.

Obrazek

.

Nový z. referent: Dne 16. února ve schůzi MNV přijat nový zásobovací referent. Člen MNV Rybka Rudolf (čp. 178). Odměna za vedení zásobovací agendy bude vyplácena jako dosud - 800,- Kčs měsíčně.

.

Utvoření NF: Vzhledem k únorovým událostem v Praze, byl i v naší obci utvořen Místní akční výbor Národní fronty, který má za úkol dohlížet na veškerou činnost v obci a usměrňovat ji v zájmu klidu a míru v naší republice.

.

Oslavy T.G.M.: Dne 6. března o půl osmé hodině večer uspořádal místní hasičský sbor k uctění 98. narozenin Tomáše Garrigueho Masaryka pálení vatry za dráhou na pozemku Engelberta Kováře (čp. 47). Slavnostní proslov přednesl jednatel sboru Rudolf Rybka. Hudební doprovod od hasičské zbrojnice obstaral kapelník Jaroslav Pirkl.

 

Dne 7. března pořádala Místní osvětová rada vzpomínkovou oslavu 98. narozenin Tomáše Garrigueho Masaryka v sále „Na Rychtě“ ve 3 hodiny odpoledne. Slavnostní proslov měl ředitel školy v Ústí nad Orlicí pan Hradil. Básně přednesly děti z naší národní školy. Čistý zisk z této oslavy 1,270.-Kčs darován na zakoupení desky na hrob transportu smrti na našem hřbitově.

.

Obrazek

.

Změny v MNV: Dne 12. března navrhuje Místní akční výbor Národní Fronty vyloučení některých příslušníků strany lidové a národně socialistické z Místního národního výboru. Navrhuje za ně na doplnění MNV následující občany : Jana Morkesa (čp. 260) za družstevní hnutí, Jaroslava Balcara (čp. 29) za ROH, Josefa Švíře (čp. 274) za Jednotný svaz českých zemědělců a Antonína Junka za KSČ. Zároveň navrhuje též některé změny ve volební komisi. Tato úprava přijata bez námitek.

.

Sběr surovin: Dne 21. března proveden školní mládeží jarní sběr odpadových surovin pod dozorem řídícího učitele Brůžka.

.
 

Úprava místa pro pomník: 21. března vozen štěrk od místní zastávky dráhy na úpravu místa pro postavení pomníku padlým a umučeným z obou válek světových. Povozy ochotně zapůjčili rolník Jan Skála (čp. 107), a Vytásek Jaroslav (čp. 32). Úpravu prováděli místní občané z lásky k padlým bezplatně.

.
 

Divadlo : Dne 28. března sehrána místními ochotníky divadelní hra „Satan“ v hostinci „Na Rychtě“, za režie Prokopa Fajta.

.
 

Rozpočet na r. 1949: Dne 20. dubna sestavila rada MNV rozpočet obce na rok 1949. Finanční komise ve schůzi 24. dubna tento návrh schválila. Rozpočtové vydání činí 388.226,-Kčs. Úhrada 208.247,-Kčs. Schodek řádného rozpočtu 179.979,-Kčs. Na úhradu rozpočtového schodku obdrží obec náhradový příděl v obnose 40.960,-Kčs, takže zbývá neuhrazeno 139.979,-Kčs. O tuto částku bude požádán zemský národní výbor o uhrazení státním příspěvkem. Mimořádný rozpočet vykazuje potřebu 299.154,-Kčs. Z toho jest zapotřebí 100.000,-Kčs ba pořízení místního rozhlasu a 199.154,-Kčs na zaplacení projektu regulace řeky Třebovky. Na úhradu mimořádného rozpočtu uzavřena zápůjčka z místní Kampeličky v částce 142.518,-Kčs. Dále vybrány vázané vklady k těmto účelům již dříve vložené. Chybějící obnos 58.890,-Kčs bude opatřen svépomocí družstva.

.

Obrazek

.

Odhalení pamětní desky: Dne 2. května byla odhalena pamětní deska u hrobu dvaceti-šesti umučených z transportu smrti a pochovaných na místním hřbitově. Proslov přednesl děkan Boštík, politický vězeň z Ústí nad Orlicí. Dále účinkovali členové pěveckého sdružení „Bendl“ z České Třebové a místní hudba za řízení kapelníka Jarky Pirkla.

.

Sběrný referent: Dne 17. června ve schůzi MNV byl dle přípisu ONV ustanoven referent odpadových hmot. Jmenován Antonín Junek. Jest zodpovědný za řádný sběr odpadků starého železa, textilu, papíru a kostí.

.

Osevní komise: V této schůzi ustanovena též komise pro zjištění stavu osevu. Do této komise navrženi: Skála Jan (čp.107), Bělina Josef (čp. 136), Morkes Václav (čp. 13), Peterec Josef (čp. 190), Mazura František (čp. 118), Dobroucký František (čp. 208), Pirkl Rudolf (čp. 201), Cejnar Emil ml. (čp. 109), Mikeš František (čp. 98), Snítil Josef (čp. 122), Špatenka Josef (čp. 134) a předseda MNV Vavřín Josef (čp. 8).

.

Družstevní prádelna: Na návrh komise žen jednáno též v této schůzi o zřízení družstevní prádelny. Poněvadž MNV nemá vhodné místo na její podstavení, bude jednáno s Ladislavem Šimkem (čp. 44) o odprodeji části jeho zahrady.

.
 

Husova oslava: Dne 5. července pořádala Místní osvětová rada „Oslavu Mistra Jana Husa“ ve 20 hodin večer. Za místním hřbitovem zapálena hranice, při tom zahrála hudba Jarky Pirkla. Proslov přednesl Rudolf Rybka.

.

Soupis zvířat: Dne 1. července prováděn pololetní soupis hospodářských zvířat. Napočteno skotu celkem 504 kusů, z toho krav 281, prasat 222, z toho prasnic 13, ovcí 15.

.
 

Staročeská pouť: Dne 4. července uspořádal MNV za pomocí místního hasičského sboru „Staročeskou pouť“ na Sokolském cvičišti. Čistý zisk rozdělen následovně: hasičský sbor 10.000,-Kčs a MNV 18.000,-Kčs, které dány fondu pro postavení rozhlasu.

.
 

Výmlatový referent: Ve schůzi MNV byl dne 31. července z nařízení ONV ustanoven výmlatový referent. Jmenován Jan Horák (čp. 232). V pořadu výmlatu obilí usneseno bylo, aby dopoledne byl prováděn výmlat na straně ku dráze a odpoledne na druhé straně, kde jest více rolníků.

.
 

Zřízení vodovodu: V této schůzi jednáno též o možnosti zřízení vodovodu v naší obci. Dle sdělení předsedy MNV Vavřína jest možno připojení k vodovodu buď v Ústí nad Orlicí, České Třebové nebo Přívratu.

.
 

Postavení prádelny: Ve schůzi MNV dne 14. července jednáno znovu o postavení prádelny. K tomuto sděluje předseda Josef Vavřín, že se uvažuje o adaptaci domku čp. 215, který bude v nejbližší době konfiskován.

.

Postřikové stříkačky: Dle přípisu ONV o postřiku ovocných stromů, zjištěno, že v obci máme osm stříkaček přenosných a jednu pojízdnou. K uspokojení potřeby jest nutné zakoupení jedné motorové postřikové stříkačky.

.
 

Ustanovení ponocného: Ve schůzi MNV dne 6. září na výzvu SNB (Sboru národní bezpečnosti), jednáno o přijmutí ponocného pro naši obec.

.

Večer písní: Dne 25. září uspořádal ochotnický spolek J.K. Tyl „Večer Hašlerových písní“ za účinkování pěveckého spolku Bendl z České Třebové.

.

 

Dar ministerstva: Dne 7. října ve schůzi MNV sděluje předseda Vavřín, že naše obec dostala dar 50.000,-Kčs od ministerstva informací a osvěty na zřízení rozhlasu. Tyto peníze obdrželi jsme hlavně zásluhou předsedy Místního národního výboru Josefa Vavřína a předsedy Akčního výboru Národní Fronty Josefa Kováře, kteří se náhodou dozvěděli, že ministr informací a osvěty Václav Kopecký jest návštěvou ve Špindlerově Mlýně. Jeli tam za ním a vyprávěli mu - jak vlastní pomocí a sbírkou v obci chceme si postavit rozhlas. Soudruh ministr slíbil pomoc a tím obdrželi jsme dar 50.000,-Kčs. Obec má tedy již 76.000,-Kčs. Usneseno navázat jednání s firmou Cimfl na Parníku o postavení rozhlasu.

.
 

Prodej pozemků: Dne 7. října žádá místní strojní družstvo o odprodej obecního pozemku - vedle sklepa pana Aligra ve dvoře, o výměře asi 30 arů, který potřebuje pro postavení kolny na hospodářské stroje. Usneseno pozemek odprodat. Cena a výměra se ustanoví při započetí stavby.

.
 

Konfiskace domku: Dle sdělení berního úřadu v Ústí nad Orlicí jest znovu majitelem domku čp. 215 Richard Skalický s manželkou, kteří jsou německé státní příslušnosti, Podá se žádost Okresnímu národnímu výboru o konfiskaci tohoto domku.

.

Vyživovací komise: Úprava vyživovací komise. Jelikož jest nutné zapisovat splněné dodávky, usneseno - aby obilí zapisovali Morkes V. (čp. 13) a Cejnar E. (čp. 109), mléko Šimek L. (čp. 44), brambory a vejce J. Hainz. Zvolena též nová vyživovací komise. Předsedou Mazura František (čp. 118), členové: Janko Alois (čp. 252), Švíř Josef (čp. 274) a Morkes Jan (čp. 260).

.
 

Vzpomínkový večer: Dne 15. října uspořádala Místní osvětová rada „Vzpomínkový večer“ na osudný Mnichov. Přednášku přednesl pan řídící učitel Brůžek. Spoluúčinkoval hudební kroužek za řízení J. Hainze.

.

Zřízení kina: Ve schůzi MNV konané dne 23. října usneseno podati žádost ministerstvu informací ohledně zřízení kina v naší obci. Dne 9. října za tím účelem navštívil zdejší obec zástupce krajského sekretariátu Čs. státního filmu v Pardubicích Jan Deml a Josef Hájek z Ústí nad Orlicí, aby zjistili podmínky pro zřízení kina. Bylo zjištěno, že při plném obsazení míst, by kino krylo potřebu vydání. Promluví se s hostinským Vaňkem o úpravě místnosti.

.

Obrazek

.
 

Odhalení pomníku: Dne 28. října Místní osvětová rada uspořádala slavnostní odhalení pomníku padlým. Průvod vyšel od Vaňkova hostince o půl druhé odpoledne k pomníku s hudbou Jarky Pirkla. Slavnostní proslov přednesl dle zápisu z místní kroniky učitel Jindřich Mikulecký z České Třebové. Po ukončení slavnosti bylo dětské divadlo v sále „Na Rychtě“.

.
 

Sbírka soc. pomoci: V neděli dne 7. listopadu byla provedena sbírka Československé sociální pomoci. Sbírku provedli členové MNV Sýkora Josef (čp. 60), Bělina Josef (čp. 136), Junek Antonín (čp. 241), Balcar Jaroslav (čp. 29), Janko Alois (čp. 252), Švíř Josef (čp. 274) a Morkes Jan (čp. 260).

.

Statistika: Sestavení pomocného sboru pro statistiku. Za členy sboru navrženi Morkes Václav (čp. 13), Cejnar Emil (čp. 109), Pirkl Rudolf (čp. 201) a Hainz Josef – tajemník.

.
 

Gottwaldova lípa: Ku 52. narozeninám prezidenta republiky Klementa Gottwalda usneseno ve schůzi MNV, konané 22. listopadu, na počest těchto narozenin zasadit lípu na prostranství u cesty k železniční zastávce. Za jeho obětavou práci pro pracující lid usneseno jmenovat jej naším čestným občanem.

.

Obrazek

..
 

Oslava narozenin Klementa Gottwalda: Dne 23. listopadu konala se v Rychtě ve 20 hodin večer „Oslava narozenin pana prezidenta Klementa Gottwalda“. Jeviště slavnostně upravili pan řídící učitel Brůžek a předseda Akčního výboru Národní Fronty Josef Kovář. Účinkovala hudba Jarky Pirkla a školní mládež.

.
 

Divadlo: Dne 28. listopadu sehráli místní ochotníci v sále hostince „Na Rychtě“ divadelní hru „Zelená krev“ za režie Františka Sýkory.

.

Zřízení sadu: Založení sadu pod hřbitovem. MNV ve schůzi konané 11. prosince jednalo o založení sadu pod hřbitovem, k jehož zřízení jest v rozpočtu obce na rok 1949 částka 8.000,- Kčs. Usneseno objednat ovocné stromky a na podzim 1949 je vysázet.

.

Čekárna na zastávce: Postavení čekárny směrem Praha – Česká Třebová a výstavba nádraží. Usneseno na návrh Jana Horáka zaslat přípis ředitelství státních drah v Praze.

.
 

Divadlo : Dne 25. prosince na vánoční svátky sehrál divadelní spolek J. K. Tyl v sále hostince „Na Rychtě“ dramatickou hru „Za cizí hříchy“ za režie Rudolfa Pirkla.

.
 

Silvestr : Na ukončení roku uspořádali členové místního hasičského sboru v sále „Na Rychtě“ veselý „Silvestrovský večer.

,