Jdi na obsah Jdi na menu

2004

18. 10. 2008

Výše uvedený rok byl především ve znamení oslav sedmistého výročí ode dne, kdy český král Václav II. postupoval nově založenému klášteru Zbraslavskému mj. panství lanšperské a u této příležitosti vydává nadační listinu, datovanou k 21. květnu 1304. Mezi názvy obcí darovaného panství se objevuje i název obce Dlauha Trzebowa, což není nic jiného, než středověké pojmenování naší obce. Jest tedy listina, která spatřila světlo světa 21. května 1304- první prokazatelnou písemnou zmínkou o naší obci.

 

K oslavám tohoto významného jubilea směřovala převážná část aktivit Obecního úřadu, kulturní komise, spolků a pár dobrovolníků v první polovině roku 2004. Vše vyvrcholilo nezapomenutelnou a velkolepou oslavou v sobotu 3. července, kdy veškeré snahy pořadatelů vešly v uskutečnění a byly příznivě ohodnoceny širokou veřejností.

 

Činnost Obecního úřadu

Obrazek

Starostou obce je pan Bohuslav Halva. Místostarostou obce je pan Jan Horák. Sekretářkou starosty je paní (osobní údaj). Účetnictví má na starosti paní (osobní údaj).

 

Obecní úřad v Dlouhé Třebové mimo plnění běžných úředních úkonů, vyplývajících z pozice veřejné instituce – plnil usnesení zastupitelstva a rady obce, zabýval se řešením stížností jednotlivých občanů a v rámci svých možností a v mezích, které mu umožňuje zákon, se snažil najít uspokojivá řešení.

 

Obecní úřad zaslal KÚ Pardubice stanovisko obce k výstavbě silnice R 35, kde mj. stojí, že avizovaná trasa přes Zacharovec, tzv. severní varianta rychlostní komunikace - je pro naši obec nepřijatelná. Uspořádal v obci konání voleb do Evropského parlamentu, krajského zastupitelstva a Senátu PČR a pod patronaci si vzal pořádání oslav 700 let naší obce.

 

Činnost Zastupitelstva a Rady obce

Rada obce se ke svému zasedání sešla v roce 2004 šestnáctkrát a z jejich závěrů uvádím :

 

Rada na svých zasedáních schválila mj.:

 

 • variantu pro vedení cyklostezky po levé straně řeky Třebovky dle projektu Cyklistické a víceúčelové komunikace Ústí nad Orlicí – Česká Třebová.
 • využití nabídky Probační a mediační služby na možnost vykonání alternativních trestů formou veřejně prospěšných prací na území obce Dlouhá Třebová.
 • protokol o vyřazení neupotřebitelného majetku.
 • návrh nákladů na hodinu práce stroje JCB2 ve výši 450,- Kč/hodinu.
 • kácení 1 lípy u čp. 179.
 • přípěvek na nákup knih do střediskové knihovny ve výši 10 tis. Kč.
 • dohodu na poskytnutí finančních prostředků na uhrazení neinvestičních nákladů školských zařízení v České Třebové za žáky dojíždějící z DT
 • poplatek za znečištění ovzduší ve výši 4000,- Kč pro f. Konzum
 • výběr f. Morkes Vlastimil pro realizaci opravy střechy OÚ
 • výběr f. Proplast pro dodávku plastových oken do světlíků v č.p. 232
 • nabídku f. JD Dlouhý na opravu silnice v obci v celé její délce
 • osazení střešních oken a vybudováním výstavní síně obce z půdních prostorů budovy obecního úřadu.
 • nákup 300 ks výtisků Orlických novin vydaných 3.7.2004 s přílohou k výročí obce Dlouhá Třebová.
 • použití dotace z POV na stavbu Hasičského domu na nákup nových vrat
 • provedení asfaltového nástřiku cesty „Na Hradčanech“
 • provedení protipovodňového opatření v části na Rybníku.
 • prořezání líp vedle bývalého Sboru církve československé.
 • provedení předvánoční výzdoby

 

Zastupitelstvo obce se ke schůzi sešlo čtyřikrát a z jeho usnesení vyjímám následující :

Schválení Rozpočtu obce na rok 2004- Úpravy se týkaly zejména požadavku ředitelky ZŠ Dlouhá Třebová o navýšení příspěvku o 40.000,- Kč a Rady obce o cca 50.000,- Kč na zakoupení programu a dat pro digitalizovaný katastr nemovitostí, který bude k dispozici občanům Dlouhé Třebové. Současný stav map je nevyhovující, do budoucna se počítá s kompletním novým územním plánem obce.

 

Svolat schůzku s projektantem ve věci hasičárny - Stávající studie kromě výstavby samotné hasičské zbrojnice předpokládají i její propojení s víceúčelovým sálem, občerstvovací zázemí pro 60 osob a výstavbu čtyř nájemních bytů. Vzhledem k tomu, že ve studii nebyly uvedeny alespoň informativní rozměry a hrubý odhad výše investice a faktu, že další nájemní byty v obci nejsou nezbytně nutné, zastupitelstvo rozhodlo o schůzce s projektantem pro doplnění údajů a vyjasnění možností výstavy. Při zasedáních zastupitelstva vždy dostali slovo i naši spoluobčané, kteří se tak mohli přímo obracet se svými názory, podměty, připomínkami na naše zastupitele.

 

Obecní zaměstnanci

Obecní úřad v Dlouhé Třebové má v tuto chvíli pět stálých zaměstnanců, kteří v průběhu roku prováděli převážně údržbářské úkony, rekonstrukci autobusových zastávek, technické zázemí při obecních akcí.

V poslední dekádě roku své úsilí směřovali k úpravě půdních prostor ObÚ, kde má vzniknout výstavní síň a archiv obce Dlouhá Třebová.

 

Škola

Obrazek

Ředitelkou školy je (osobní údaj), dalšími pedagogickými pracovníky jsou: (osobní údaje). Vedoucí Śkolní jídelny a ekonomkou školy je paní (osobní údaj). Dalšími zaměstnanci zdejší vzdělávací instituce jsou: Rudolf Trejtnar - školník/údržbář, (osobní údaj) - uklízečka ZŠ, (osobní údaj) - uklízečka MŠ, (osobní údaj) - kuchařka, (osobní údaj) – kuchařka.

 

V 1. – 5. ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu Obecná škola. Škola si tím klade za cíl vzbudit kladný vztah ke vzdělávání. Způsobem práce se zde snaží vychovat zdravě sebevědomé žáky, kteří dokáží vyjádřit a zdůvodnit své názory a přijímat zodpovědnost za sebe i druhé. Škola nabízí výuku angličtiny. Děti mají možnost návštěvy zájmových kroužků, na škole je zaveden výtvarný a náboženský kroužek + zájmová angličtina.

Spolky a spolková činnost

 

V naší obci v roce 2004 působily ponejvíce dva spolky, a sice Myslivecké sdružení Třebovská obora a Sbor dobrovolných hasičů. Mimo schůzí a aktivit pro své členy se tyto spolky postaraly i o kulturní vyžití pro spoluobčany. SDH uspořádal 3. 7. 2004 v rámci tradice Staročeskou pouť doprovázenou pěknou taneční zábavu a v podzimním čase již také tradiční posvícení. Myslivci o sobě dali vědět mj. 14. 8. 2004 uspořádáním lidově oblíbené vycházky k Myslivecké chatě.

 

Kultura

 

Kulturní dění v obci patřilo především oslavám, spojeným s významným výročím naší obce. Přesto však veškeré kulturní a společenské dění započalo tradiční plesovou sezónou. Díky aktivitě několika rodičů sdružených při zdejší ZŠ se letos mohl uskutečnit oblíbený a již také tradiční Dětský karneval. Hojně navštívený maškarní bál pro naše děti proběhl ve víceúčelovém sále.

 

Setkání našich seniorů – ve zdejším Víceúčelovém sále proběhl 17. 4. další ročník oblíbeného Setkání seniorů naší obce, který svým přípitkem zahájil starosta obce Dlouhá Třebová pan Bohuslav Halva.Připraven byl pestrý program, ve kterém nechyběla pěkná vystoupení dětí z MŠ, kdy děti recitovaly jarní básničky a dětí ze ZŠ, které pod vedením paní učitelky (osobní údaj) zazpívaly známé lidové písničky. Obě dvě vystoupení sklidila příznivou odezvu se strany hostů. Svým dílem k úspěchu akce přispěla i TJ Dlouhá Třebová, kterou reprezentovaly starší žákyně v dobře nacvičené sestavě aerobiku a mladší děti pak našim seniorům předvedly, jak umí tančit polku. Kulturní program byl zakončen profesionálním vystoupením tanečního páru Elis Svitavy, jehož vystoupení též sklidilo nadšené ovace ze strany diváků. Pro návštěvníky byla připravená pěkná tombola a každý si odnesl nějakou cenu. Pak již následovala volná taneční zábava s kapelou Akcent a letošní Setkání seniorů bylo u konce.

 

I letos se setkání vydařilo a bylo pozitivně ohodnoceno a všichni se těšíme na viděnou na příštím Setkání v roce 2005.

 

Výroční ceny obce Dlouhá Třebová 2004

.

ObrazekDlouhá Třebová – V pátek 21. května 2004 proběhlo ve zdejším Víceúčelovém sále již předem avizované a v regionálních médiích zmiňované - historicky první, udílení Výročních cen obce Dlouhá Třebová. Celému slavnostnímu aktu předcházela další významná událost. Slavnostní zasedání obecního zastupitelstva. To svým přivítáním veřejnosti otevřel starosta obce Dlouhá Třebová pan Bohuslav Halva. Po krátkém projevu starosty obce připevnili doyen zastupitelstva pan Hamerník, společně s dalším členem obecního zastupitelstva panem Vodičkou, k vlajce obce stuhu, která bude připomínat oslavy 700 let naší obce. Starosta obce Dlouhá Třebová poté předal slovo panu Hamerníkovi, který moderoval další slavnostní část večera, kdy se bývalí starostové z let 1991 – 1995 podepisovali do pamětní knihy obce. Zdeněk Filip (1991 – 1993), Přemysl Zedník (1993 – 1994), Josef Kovář (1994 – 1995) si své jméno v pamětní knize nepochybně zaslouží. Jako poslední se do knihy zapsal současný starosta obce pan Bohuslav Halva (od r. 1995). Dále starosta obce předal ocenění manželům Vaňousovým za jejich záslužnou činnost v knihovnictví. Obdrželi krásnou publikaci Orlicko- Třebovsko, jejich chvíle však měla teprve přijít. Pak již následoval přípitek přítomných a celý večer se přehoupl do své další části, k udílení Výročních cen obce s kulturním programem.

Celý počin otevřela komponovaná scénka, s humorným podtextem, představující historii obce od Prafotra Dlouhána, až po dnešek. Parodovány zde tedy nebyly jenom události minulé, ale na paškál si mladí recesisté pod vedením Martina Lamplot vzala i současné představitele veřejného života v obci. Všichni parodovaní se poznali a vzali to s humorem a nadhledem. V průběhu večera zazněly komponované písničky, které byly uzpůsobené přímo na dlouhotřebovské poměry (Vesnička, Sportovci, Mája atd.). Ty bezvadným způsobem zazpívala Iva Hánělová.

Večerem provázel Martin Lamplot a moderátorskou kolegyní mu byla Lenka Menclová. Dalšími účinkujícími pak Jan Špatenka a Veronika Valachová. K mozaice večera patří pochopitelně i předávající a obdarovávaní – v kategorii Sportovec obce do15 let vyhrála Dita Špatenková, kterou na pomyslný sportovní trůn uvedla paní Ilona Šimková. Místostarosta obce pan Jan Horák předal cenu za nejlepší Kulturní počin obce, kterým se s velkým předstihem stalo loňské Setkání rodáků, občanů a přátel obce. Cenu převzal starosta obce Dlouhá Třebová, který připomněl, že cenu přebírá za kolektiv lidí, kteří se na Rodácích podíleli. Paní Věra Prusáková dekorovala vítěze v kategorii Sportovní kolektiv obce, kde kralují Volejbalisté. S pěkným poděkováním převzal ocenění za Volejbalisty pan Petr Marčík. Králi mezi sdruženími obce se stali hasiči. Velitel SDH pan Lang převzal ocenění z rukou zasloužilého „spolkaře“ pana Josefa Vytlačila. Pak následovalo individuální ocenění, které převzal pan Vladimír Štancl z rukou zástupce výboru TJ Petra Marčíka a své cvičitelské kolegyně Ilony Šimkové - za dlouholetou a neúnavnou činnost coby cvičitel TJ. Viditelně zaskočen, ale potěšen, poděkoval pan Štancl za ocenění, a připomněl, že nikoliv on sám je zasloužilým cvičitelem, nýbrž poděkování si zaslouží celý kolektiv cvičitelů.

TJ přispěla do programu i jinak. Pěkným vystoupením sestavy Aerobicu příjemně okořenily večer mladé svěřenkyně cvičitelky Petry Špaisové.

A pak již následovalo vyhlášení dvou nejsledovanějších kategorií celé ankety – Muž a Žena obce. Jako první byla dekorována Žena obce. Člen Rady obce pan Ing. Jan Jasanský předal prestižní titul Žena obce paní Milence Rősslerové a velký aplaus byl důkazem správnosti rozhodnutí veřejnosti, když na tento post byla delegována právě ona. Nově zvolená Žena obce pak vyhlásila Muže obce, kterým se stal pan Bohuslav Halva.

ObrazekV dojemnou scénu se proměnilo vyhlášení Dvorany slávy, do které hlavní organizátor Martin Lamplot společně s Mužem obce a starostou obce panem Bohuslavem Halvou uvedl jako první její obyvatele - manžele Vaňousovi, za jejich záslužnou osvětovou činnost pro své spoluobčany. Velký aplaus sálu ve stoje byl nádherným dokreslením oné chvíle a velkým zadostiučiněním pro oba oceněné.  

Pak již následovala závěrečná část Výročních cen obce, ve které se objevila veršovaná Óda na Dlouhou Třebovou a celý večer byl ukončen poděkováním všem zainteresovaným, publiku, které bylo skvělé, a celé udílení Výročních cen obce pak zakončila recesní hymna obce. Celý slavnostní večer byl završen pěknou taneční zábavou, která trvala hluboko do noci. Večer skončil úspěšně. Snad jen návštěvníků mohlo být víc, i když se jejich počet vyhoupl přes stovku, přesto by se slušela větší návštěvnost a zájem takovýmto akcím, které se bezprostředně týkají obce. Někteří návštěvníci si stěžovali na špatnou propagaci celého slavnostního večera, která se promítla i do návštěvnosti. Možná jako poučení pro budoucnost, ale jinak návštěvnost nebyla špatná a platí, že kdo chtěl přijít - přišel a doufejme, že nikdo nelitoval.

 

!! 700 let obce Dlouhá Třebová!!

 

Obrazek

 

Dlouhá Třebová – 3. července 2004 proběhly oficiální výroční oslavy významného jubilea naší obce. Oslavy sedmisetletého výročí Dlouhé Třebové začaly v devět hodin na asfaltovém hřišti u zdejší školy. Občany obce a ostatní návštěvníky oslav přivítali starosta obce pan Bohuslav Halva, senátor PČR pan Bohumil Čada a člen kulturní komise pan Martin Lamplot, který oslavy moderoval.

Na návštěvníky čekal pestrý celodenní program, který sestával převážně z hudebních produkcí, kdy se návštěvníkům představily dechová hudba Choceňačka a oblíbený ústecký orchestr Black- Band. Vystoupení Black- Bandu prokládaly mažoretky, které tak obstaraly příjemné zpestření oslav. Dlouhotřebováky reprezentovaly v programu mladé svěřenkyně Petry Špaisové, které před zraky diváků zdárně odcvičily aerobik. Na jeviště vystoupali i mladí divadelníci z e scénkou o Prafotru Dlouhánovi a jeho vlivu na dějiny obce. Decentní součástí oslav byla historická přednáška Františka Kováře, který připomněl významné mezníky z historie obce a vzpomněl také na některé historické postavy, spjaté s naší obcí.

Velkému zájmu veřejnosti se těšila expozice, kterou ve spolupráci s Obecním úřadem připravila kulturní komise obce a jejíž podstatná část byla věnována prezentaci starých fotografií z minulosti obce, kdy si starší dlouhotřebováci mohli připomenout vizáž Dlouhé Třebové z dob jejich mladých let.

Na své si přišly i děti - tradiční staročeskou poutí a dětským koutkem, který vyrostl v zahradě zdejší školy. Zde si děti mohly zasoutěžit anebo si vyzkoušet základy první pomoci.

Spolupořadateli celého počinu byli zdejší hasiči a myslivci. SDH zpestřil dopolední program dvěma ukázkami ze své činnosti a myslivci se postarali o velmi chutný oběd.

Odpolední program skončil po šestnácté hodině a po menší průtrži mračen mohly oslavy nerušeně vyvrcholit večerními akcemi pro veřejnost. Tou první byla tradiční pouťová zábava pořádaná našimi hasiči. K ní se přidala druhá veselice, pořádaná Obecním úřadem. Obě dvě byly hojně navštíveny a probíhaly v přátelském a uvolněném duchu.

Oslavy vygradovaly nádherným ohňostrojem, který byl vskutku grandiózní tečkou za celou významnou akcí.

 

Sport a mládež 

 

I letos se na zimním stadionu v Ústí nad Orlicí odbýval další, tentokráte jubilejní 5. ročník bezkontaktního Computer shop cupu a naši obec jako obvykle reprezentoval tým Helpáků. Turnaj se vždy hrál zpravidla o víkendech a odehrálo se 204 zápasů, ve kterých hráči nastříleli 1969 branek a rozhodčí udělili 1443 trestných minut. V letošním ročníku došlo i k jednomu předčasně ukončenému utkání – a sice střetnutí dlouhotřebovských Helpáků s ústeckým Sport centrem bylo skončeno pro fyzické napadení rozhodčího, kterého se dopustil dlouhotřebovský hráč. Do tabulky byl započítán kontumační výsledek 5:0 a 2 body pro Sport centrum Ústí. Takovýto incident se stal poprvé za pět let existence turnaje. O celkovém vítězi rozhodlo až poslední kolo turnaje. Výsledkovou listinu po posledním 11. kole uvádíme na konci tohoto článku.

Základní skupinu A vyhrálo Sport centrum Ústí, skupinu B Skoba Ústí. V soutěži měst, kde bylo hodnoceno devět týmů, bylo nejlepší ústecké Sport centrum, před Skobou a českotřebovskými Kohouty. V soutěži vesnic (15 týmů) byli nejlepší dlouhotřebovští Helpáci, před Becherovkou Přívrat a Armatem Řetová.

Celkovým vítězem 5. ročníku turnaje se stala Becherovka Přívrat, předloňští vítězové - Helpáci obsadili 5. místo.

V kanadském bodování se z dlouhotřebováků nejlépe umístil (osobní údaj), kterého předběhl akorát (osobní údaj) z ústeckého Sport centra, který soutěž v kanadském bodování vyhrál již podruhé (poprvé ve druhém ročníku).

Nejlepším střelcem se stal díky velkému finiši v posledním utkání (osobní údaj) (Skoba), na góly nejvíce přihrával (osobní údaj) (Helpáci). Nejlepším brankářem turnaje se stal (osobní údaj) (Kohouti Česká Třebová) Prvenství v soutěži o nejrychleji střelenou branku získal (osobní údaj) z Kunvaldu, který českotřebovskému LDM vsítil gól již v 6. sekundě utkání.

 

 

1

 

Becherovka Přívrat

 

11

 

9 0 2

 

78 : 37

 

18 bodů

 

2

 

Sport centrum Ústí n.O.

 

11

 

9 0 2

 

90 : 34

 

18 bodů

 

3

 

Skoba Ústí nad Orlicí

 

11

 

8 0 3

 

49 : 36

 

16 bodů

 

4

 

Kohouti Česká Třebová

 

11

 

8 0 3

 

57 : 32

 

16 bodů

 

5 

 

Helpáci Dlouhá Třebová 

 

11 

 

7 0 4 

 

73 : 56 

 

14 bodů 

 

6

 

Armat Řetová

 

11

 

6 0 5

 

66 : 49

 

12 bodů

 

7

 

Bejci Koldín

 

11

 

5 1 5

 

37 : 47

 

11 bodů

 

8

 

Rieter Nástrojárna Hnátnice

 

11

 

5 0 6

 

29 : 30

 

10 bodů

 

9

 

Buldoci Velká Skrovnice

 

11

 

4 0 7

 

39 : 64

 

8 bodů

 

10

 

LDM Česká Třebová

 

11

 

2 1 8

 

27 : 56

 

5 bodů

 

11

 

Antikus Černovír

 

11

 

1 1 9

 

25 : 84

 

3 body

 

12

 

Rydo Česká Třebová

 

11

 

0 1 10

 

27 : 72

 

1 bod

 

 

Mládež naší obce o sobě dala vědět hned několikrát v průběhu roku. Zejména pubescenti a adolescenti. Navíc dosti negativní formou. Ze strany veřejnosti sršely v roce 2004 na Obecní úřad desítky stížností na rušení nočního klidu ze strany naší omladiny. Problematickými se jeví především lokality u nákupního střediska Konzum a sportovní areál v centru obce. Zde se shlukují v nočních hodinách celkem početné party místních a přespolních. Svými hlasitými aktivitami narušují klidný život v okolí žijících lidí. Při pokusu usměrnit jednání této party se nejeden dlouhotřebovský obyvatel stal terčem vulgárních útoků a výsměchu. Obecní úřad se snažil situaci vyřešit domluvou s rodiči výrostků, tato snaha však nevedla k očekávanému výsledku. Proto byli spoluobčané poučeni o možnosti- při jakémkoliv dalším přestupku tohoto charakteru – kontaktovat Policii ČR.

O volnočasové aktivity našich nejmenších je postaráno především díky školní družince při zdejší ZŠ a TJ Dlouhá Třebová, která našim dětem nabízí zdravé a aktivní trávení volného času s příjemnými cvičiteli a zajímavými sportovními a soutěžními počiny.

 

Další události 

V roce 2004 se uskutečnily troje volby.

V květnu 2004 se naše republika stala součástí Evropské unie a v této souvislosti se v červnu konaly první historické volby do Evropského parlamentu.

Ve dnech 5. – 6. 11. 2004 proběhly v naší obci volby do Krajského zastupitelstva Pardubického kraje a první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. A ve dnech 12. - 13. 11. 2004 se uskutečnilo druhé kolo voleb do Senátu PČR. Tyto volby skončily s tímto výsledkem:

 

Volby do Krajského zastupitelstva Pardubického kraje 

 

Celkový počet voličů: 980 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky : 249 Počet odevzdaných úředních obálek : 249 Počet platných hlasů : 237

V naší obci získaly nejvíce hlasů tyto subjekty: Občanská demokratická strana – 88 hl., Koalice pro Pardubický kraj – 87 hl., a třetí skončila Komunistická strana Čech a Moravy - 26 hl. Další sdružení a hnutí vyšla z voleb v naší obci s minimálními výsledky.

Celkovým vítězem krajských voleb se stala Občanská demokratická strana. A to jak v rámci našeho Pardubického kraje, tak i v rámci ČR. Novým hejtmanem Pardubického kraje byl zvolen představitel vítězné ODS Michal Rabas. Dosavadní krajský hejtman Roman Línek (KPK) se stal prvním náměstkem hejtmana.

Do 45 – členného krajského zastupitelstva se dostal i jeden dlouhotřebovák. Stal se jím pan Jaroslav Klášterecký, který kandidoval za komunisty.

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

 

1. kolo 

 

Celkový počet voličů: 980 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky : 241 Počet odevzdaných úředních obálek : 239 Počet platných hlasů : 219

 

Do Senátu v prvním kole kandidovali následující kandidáti: Jiří Čepelka (ODS), starosta Ústí nad Orlicí – 95 hl., Ing. Ludmila Műllerová (KPK, KDU - ČSL), náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR – 61 hl., RNDr. Jaroslav Demel (ČSSD), ředitel Střední školy textilní v Ústí nad Orlicí – 26. hl., RSDr. Jaroslav Fišer (KSČM), vedoucí prodejny – 16 hl. Dalšími kandidáty byli Adam Bubna z Litic – 1 hl., Pavel Valenz – 3 hl., Ervín Kukuczka – 17 hl.

Do druhého kola postoupili kandidáti Jiří Čepelka a Ing. Ludmila Műllerová. Druhé kolo se konalo za 14 dní od prvního kola volby.

 

2. kolo 

 

Celkový počet voličů: 980 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 160 Počet odevzdaných úředních obálek: 160 Počet platných hlasů: 159

 

V druhém kole v naší obci zvítězil Jiří Čepelka - 84 hlasů před Ing. Ludmilou Műllerovou, která získala 75 hlasů.

 

Celkově však nakonec, jen o několik desítek hlasů - v nejtěsnějším výsledku všech dob, zvítězila v našem obvodě Ing. Ludmila Műllerová a právě ona, vystřídala Bohumila Čadu v senátorském křesle, ve kterém bude hájit zájmy našeho obvodu v příštích šesti letech.

 

Tsunami - Závěrem roku naše spoluobčany zastihla zpráva o ničivém zemětřesení Tsunami v jihovýchodní Asii, která si vyžádala na 150 000 obětí, přičemž velkou část tvořili zahraniční turisté a zničení oblíbených letovisek. Celým světem proletěla vlna solidarity a i lidé z naší obce přispěli na nejrůznější humanitární sbírky, určené pro obyvatele postižených oblastí. Činili tak buď formou sms zpráv, nebo přes bankovní účty atp.

 

Počasí - bylo průměrné, léto teplé a letošní úroda byla podle zemědělců, hospodařících v obci příznivá. Zima se přihlásila již v listopadu, kdy rtuť teploměru dosáhla – 6. O C, ale poté nastala obleva a mráz pak přišel - až se sněhem v prosinci roku 2004.

 

Populace

V roce 2004 se narodilo 9 dětí.

Zemřelo 10 občanů, nejstarší byla paní Božena Junková.