Jdi na obsah Jdi na menu

1999

Obrazek

Tento rok vstoupí do historie především tím, že dne 4. 7. 1999 proběhlo ve zdejším chrámu Páně sv. Prokopa slavnostní svěcení praporu – jako nového symbolu naší obce.

 

Činnost Obecního úřadu

Starostou obce je pan Bohuslav Halva. Místostarostou obce je pan Jan Horák. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj), účetnictví obce vede paní (osobní údaj).

 

Obecní úřad plnil usnesení Rady obce, řešil stížnosti a přání občanů a v mezích své působnosti se jim snažil vyhovět.

 

Od 1. června tohoto roku má zdejší Obecní úřad pověření k vidimaci a legalizaci, což znamená ověřování listin a podpisů, kvůli čemuž museli doposavad naši občané dojíždět do přilehlých měst – na matriky Městských úřadů v české Třebové, respektive v Ústí nad Orlicí.

 

Činnost Rady a Zastupitelstva obce

Ani v Radě, ani v Zastupitelstvu obce nedošlo během roku 1999 k žádným personálním změnám.

 

Rada obce se ke svým schůzím sešla 16x a zastupitelstvo obce zasedalo pětkrát.

 

Na svých schůzích schválily, respektive vzaly na vědomí :

 

  • petici občanů ve věci komunálního odpadu
  • jmenování pana (osobní údaj) velitelem zásahové jednotky SDH
  • schválení rozpočtu na rok 1999
  • znovuzavedení malého sběrného vozu, který by odvážel odpad z hůře dostupných míst v naší obci
  • výstavbu a prodej nových bytů v čp.82, které vznikly adaptací dosavadních půdních prostor
  • zavedení správního řízení s neplatiči a dlužníky obce

 

Místní hospodářství

Akcie VČE

Obec vlastní 816 akcii VČE. Vzhledem ke snaze státu prodat svůj majoritní podíl akcií v tomto podniku se města a obce ve východočeském regionu sdružili ke společnému prodeji svých akcií za účelem dosáhnout nejvyšší možné ceny. Zastupitelstvo obce schválilo prodej akcií, jejichž cena byla sjednána na 3 750,-Kč / 1 akcie. Peníze za akcie budou použity částečně na posílení rozpočtu obce v roce 1999 a částečně na vedlejší akce v budoucnu ( např. plynofikace obce).

 

Mikroregion Ústecko- Třebovsko.

K lepšímu prosazování zájmů území měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová v rámci nově

vznikajícího Pardubického kraje a k dosažení možnosti čerpání zdrojů z fondů EU vzniká mikroregion Ústecko- Třebovsko, se sídlem v naší obci. Členy budou města Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a okolní obce, pro něž tato města provádějí státní správu.

 

Odpadní vody a plynofikace obce

V průběhu roku byly na tuto problematiku dotazováni občané, prostřednictvím dotazníků, se kterými je navštívili členové Zastupitelstva obce.

S účinností od platnosti zákona č. 55/98 Sb. Se zpoplatňuje vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Obec musí dle tohoto zákona zajistit měření a zpoplatnění kanalizací vtékajících do řeky Třebovky a zajistit povolení k vypouštění odpadových vod z kanalizací. To znamená, že všichni občané, kteří odpadní vody vypouští z vlastních kanalizací do řeky Třebovky, musí učinit totéž, jinak se vystavují sankcím od České inspekce životního prostředí v Hradci Králové.

Dotazníky měli za cíl zmapovat stav ve vypouštění a zajistit měření za všechny občany. Toto měření je finančně nákladné a musí se opakovat nejméně 4x do roka. Bohužel mnoho občanů nebylo svolných tuto informaci poskytnout a Obecní úřad tak byl nucen zajistit splnění zákona č. 55/98 Sb. Pouze pro kanalizaci v majetku obce a tím se vystavují sankcím, protože jako majitelé kanalizace, z níž vypouštějí vodu – nevykonávají měření znečištění a chybí jim potřebné povolení.

Po vyhodnocení dotazníku ohledně plynofikace se v průběhu roku 1999 pokračovalo v přípravných krocích, na jejichž konci by měl být úspěšný projekt plynofikace v Dlouhé Třebové v souladu s možnostmi naší obce.

 

Stavební činnost

Byly dokončeny opravy komunikací, které poškodila povodeň. V horní části obce proběhla regulace řeky a oprava opěrné zdi u cesty na Špici. Probíhala další etapa rekonstrukce domovních přípojek vodovodů.

Oprava Víceúčelového sálu – hlavně střechy, sociálního zařízení, podlahy, případně zateplení budovy. Na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši 400.000,- Kč, což bylo 50% částky, kterou obec musela v roce 1999 na opravu tělocvičny proinvestovat. V roce 1999 se prováděly přípravné práce pro rekonstrukci střechy a zateplení celého objektu.

V roce 1999 se také uskutečnila částečná oprava střechy kostela.

 

Průmyslová zóna

V průběhu roku se k nám z denního tisku donášely zprávy o společné vizi měst Ústí nad Orlicí a České Třebové – ohledně vytvoření průmyslové zóny na katastru naší obce při silnici I/14, aniž by o tom kdokoli jednal s kompetentními zástupci naší obce. Záměr však nakonec vyšuměl do ztracena.

 

Identifikace obce

Rada obce schválila záměr Obecního úřadu v budoucnu identifikovat naší obec místními názvy, respektive zavést pojmenování ulic v Dlouhé Třebové. Ke konzultacím, o jednotlivých návrzích na názvy ulic - bude přizvána veřejnost. V místech, kde jsou zažita stará místní pojmenování, budou tyto názvy pochopitelně respektovány - Na Ševcovině, Na Hrázi, Niva, Hradčany, Panský kopec, Malá Strana, Skalka, Do Betléma, Na Placi, Rybník, Na Vondráku, Na Špici, U Kovárny atp.

 

Kulturní a společenské dění

Obrazek

4. července 1999 uspořádal Obecní úřad v rámci tradiční Staročeské pouti oslavu u příležitosti udělení užívacího práva obce na vlastní symboly, které budou reprezentovat Dlouhou Třebovou.

Dopoledne proběhlo za účasti představitelů obce a pozvaných hostů – mj. senátor Bohumil Čada, poslankyně Veronika Nedvědová , ve zdejším chrámu Páně sv. Prokopa slavnostní vysvěcení praporu obce.

Po programu v kostele mohli návštěvníci oslavy shlédnout výstavu, která pro ně byla připravena v zasedací místnosti Obecního úřadu a která nabídla k nahlédnuté staré dokumenty a fotografie z minulosti obce.

 

Doplnění kroniky obce

Jednou z nejvýznamnějších kulturních památek po našich předcích – je pamětní kniha. Několik občanů poukazovalo na špatný stav kroniky obce, která není doplňována od roku 1975. Sepsáním chybějících údajů byl pověřen tým občanů z naší obce, který se výhradně skládal z pamětníků tehdejších událostí. Iniciativu prokázal tehdy mj. pan František Mikeš st., někdejší dlouhotřebovský místostarosta. Ani v tomto roce se však nedospělo ke kýženému cíli v podobě dopsání retrospektivních zápisů a jmenování kronikáře obce.

 

Různé

12. března 1999 se Česká republika, společně s Polskem a Maďarskem - stává členskou zemí NATO, prestižního vojenského společenství vyspělých zemí.

 

Populace

V roce 1999 se narodilo 10 dětí.

Zemřelo 11 občanů.