Jdi na obsah Jdi na menu

1998

Činnost Obecního úřadu

 

Starostou obce je pan Bohuslav Halva. Novým místostarostou obce byl dne 27. listopadu 1998 zvolen pan Jan Horák. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj).

 

Začala platit obecní vyhláška I/98, v důsledku které dochází ke změnám hospodaření s odpady v obci Dlouhá Třebová. Na základě této nové vyhlášky byl vyřešen způsob odkládání odpadu ze hřbitova a zároveň vydán provozní řád hřbitova.

 

Probíhají likvidace škod po povodni. U Kovárny se dokončují opravy opěrné zdi, chodníků a zábradlí za 1,4 miliony korun. Je provedena oprava povrchu hlavní silnice v obci, vyčištěno koryto řeky Třebovky, opravena budova Obecního úřadu, opraveny lávky pro pěší na zdejších mostech a rovněž probíhala oprava hasičské zbrojnice, což je spojeno s výstavbou sirény záchranného systému.

 

Obecní úřad zajistil zvýhodněné nákupy popelnic pro naše občany. Cena jedné popelnice byla stanovena na 600,-Kč.

 

V roce 1998 se také rozrostl počet neplatičů, tj. občanů, kteří neuhrazují obecní poplatky. Obecní úřad proto těmto neplatičům neposkytuje žádné výhody od obce, včetně půjček, dotací atp. - do doby, než budou dlužné částky uhrazeny.

 

Činnost Rady a Zastupitelstva obce.

 

Zastupitelstvo obce se v průběhu roku 1998 sešlo celkem 4x, respektive jedno ze zasedání bylo ustavujícím zasedáním pro nové zastupitelstvo, které vzešlo z komunálních listopadových voleb.

 

Obecní zastupitelstvo a rada obce při svých schůzích vyjádřily souhlas, vzaly na vědomí :

  • zprávy o činnosti Obecního úřadu
  • investiční záměry obce (pozemky, prodej a nákup akcií)
  • rozpočet obce na rok 1998

 

Příjmy : 5, 683 600,- Kč

Výdaje :  -II-

 

  • dokončení výstavby dětského hřiště, které se nachází v bezprostřední blízkosti zdejší školy a v zimním období je využíváno jako kluziště
  • dokončení opravy hřbitovní zdi

 

Škola

Byla vydána vyhláška o stanovení příspěvků na pobyt dítěte v MŠ a ve školní družině a o výši neinvestičních nákladů na jedno dítě v MŠ a ZŠ.

 

Pobyt dítěte v MŠ 150,- Kč

Pobyt dítěte ve ŠD : a) ranní 50,-

 b) odpolední 80,-

 c) celodenní 100,-

 

V souvislosti s přechodem na nový typ vytápění zdejší školy a tělocvičny byla dosavadní akumulační kamna z výše uvedených prostor darována jako humanitární dar obci Kounov, kterou postihla povodeň a část kamen byla rozprodána potencionálním zájemcům v ceně 200,-Kč/kus.

 

Místní hospodářství

 

Vytápění tepelnými čerpadly

Po převedení financí z Fondu životního prostředí dojde k realizaci vytápění Základní školy, tělocvičny a Obecního úřadu tepelnými čerpadly , vodou z nevyužitého vrtu na hřišti. Tato voda je stále biologicky znečištěná a tudíž není k užití v domácnosti apod. Proto se hledalo nějaké využití nebo likvidace. Bylo rozhodnuto, že se voda z vrtu využije jako užitková voda pro hřiště- kluziště, požární hydrant pro kropící vozy a případně hašení požáru. Později firma APITOS nabídla řešení – využít vodu z vrtu pro vytápění tepelným čerpadlem ve škole, tělocvičně, hasičské zbrojnici a Obecním úřadě. Úspora představuje ¾ spotřeby elektrické energie a financí.

 

Úpravy řeky Třebovky

Povodí Labe zadalo projekt na úpravu toku řeky Třebovky v Dlouhé Třebové v návaznosti na celkové řešení úprav od Opatova po Ústí nad Orlicí.

 

Pomoc naší obci

Obec Bílá Třemešná i letos, stejně jako v roce 1997 - finančně přispěla na odstranění škod po povodni a také organizace ČSŽ Bílá Třemešná přispěla částkou ze své činnosti na pomoc naší obci. Za všechny příjemce této pomoci bylo této obci poděkováno.

 

Prodej bývalé dílny JZD – dnes Aveny s.r.o.

Zdejší zemědělská společnost Avena odprodala ze svého majetku tzv. „dílnu“, což je stavba, která částečně stojí i na obecním pozemku - v samotném centru obce. Obecní úřad tuto dílnu odkoupil pro svoje účely. Původně zvažovaná varianta, že by zde mohly být skladovány mantinely z hřiště, byla zapovězena, protože hřiště je od dílny poměrně vzdáleno. Skladování mantinelů bude tedy vyřešeno jiným způsobem. V dílně se vybuduje sklad techniky, kterou využívají  zaměstnanci Obecního úřadu.

 

Společenský a kulturní život 

V roce 1998 jako vždy proběhlo několik plesů (hasičský, myslivecký, obecní – dětský karneval). Konalo se Setkání seniorů, které se koná již od roku 1993 a nechyběla ani tradiční pouť a vycházka k myslivecké chatě.

 

15. dubna 1998 vyslovila Poslanecká sněmovna PČR souhlas s udělením práva na používání znaku a praporu , jako symbolů naší obce. Autorem nového obecního znaku je pan Velebný z Ústí nad Orlicí. Znak vypodobňuje ďábla, který je připoután k prokopské berli a vychází tedy ze svatoprokopské tradice v naší obci.

 

Nové zastupitelstvo

Ustavující zasedání proběhlo 27. listopadu 1998 ve zdejším víceúčelovém sále. Na základě vůle voličů vypadá složení zastupitelstva následovně :

 

Cink Jiří, Halva Bohuslav, Hamerník Jaroslav, Horák Jan, Jindra Karel, Kašpar Jaroslav, Kubišta Oto, Marčík Petr, Mikeš František, Mikuláš Alexandr, Reger Jan, Rőssler Josef, Šimková Ilona, Štanclová Olga, Turek Jiří.

 

Starostou obce se stal opětně Bohuslav Halva. Novým místostarostou pak Jan Horák.

 

Členy rady jsou : starosta Halva, místostarosta Horák, Kašpar, Rőssler, Štanclová.

 

Rezignace Petra Marčíka

Po skončení volby se o slovo přihlásil neúspěšný kandidát na starostu pan Petr Marčík, který přítomným sdělil, že v důsledku nařízení o neslučitelnosti funkci se vzdává výkonu mandátu zastupitele, v jehož výkonu mu brání dosavadní zaměstnání. Náhradnicí se stala paní Marta Kubištová. Ta však nakonec rezignuje také a místo ní nastupuje pan Roman Vodička.

 

Volby

V roce 1998 se volilo do všech stupňů zastupitelských sborů. Mimo obecní zastupitelstva se volilo do Poslanecké sněmovny a ve třetině obvodech také znovu do Senátu.

V důsledku vládní krize byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna a uskutečnily se předčasné parlamentní volby.

V důsledku pravidelné obměny třetiny členů horní komory Parlamentu ČR proběhly v našem volebním obvodě volby senátora. Dosavadní senátor Čada byl znovuzvolen, tentokrát na šestileté období.

 

Populace

V roce 1998 se narodilo 14 dětí.

Zemřelo 7 občanů.