Jdi na obsah Jdi na menu

1996

Toho roku se uskutečnily dvoje parlamentní volby. V červnu 1996 uplynulo první volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a proto se v řádném termínu uskutečnily volby do této dolní komory Parlamentu ČR.

Proběhly volby i do Senátu Parlamentu ČR. Vůbec poprvé v naší novodobé historii tak voliči rozhodli o personálním složení horní komory našeho parlamentu , tj. Senátu. Ten byl vyprofilován v Ústavě České republiky z roku 1992, teprve letos však byl definitivně ustanoven a prostřednictvím voleb bylo zvoleno všech 81 senátorů. Jako pojistka demokracie a určitý nadřízený prvek v legislativě pro dvousetčlennou Poslaneckou sněmovnu si však Senát nezískal valnější podpory u veřejnosti, což se projevilo na velmi nízké volební účasti. Zatímco volby do Poslanecké sněmovny jsou odbývány na základě poměrného zastoupení – Senát je volen většinovým systémem. Z dvoukolového boje o senátorské křeslo za náš volební obvod vzešel vítězně pan Bohumil Čada (KDU-ČSL).

 

Činnost Obecního úřadu

 

Starostou obce je pan Bohuslav Halva. Zástupcem starosty je pan František Mikeš st. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj). Zpracování mezd smluvně vykonává paní (osobní údaj), která též zastává post pokladníka Obecního úřadu.

 

Starosta obce B. Halva vyjednal smlouvu mezi Agrostavem Ústí nad Orlicí a naší obcí ve věci projektové dokumentace na přestavbu zdejší školy.

 

Bylo zahájeno předběžné jednání ve věci plynofikace obce Dlouhá Třebová.

 

Jednáno o zřízení dětského hřiště v prostoru před zdejší Základní školou na místě dosavadních dvou hřišť s antukovým povrchem. Jednání představitelů obce se zástupci zdejší TJ, kteří měli zpočátku nesouhlasný postoj - se uskutečnilo 29. dubna 1996. Po této schůzi se záměr obce, ohledně vybudování sportovní plochy – stal průchodnějším. Vybudování hřiště bude dotováno z programu Fondu obnovy vesnice.

 

Budou zpoplatněny reklamní tabule, které jsou umístěny na katastru naší obce. Jedná se o reklamní tabule těchto firem : Mazda, Hyundai, Rokas, Klahos. Tarif je stanoven následovně : 1 tabule – 1000 Kč/1 rok, malá tabule – 500,-/rok.

 

Obecní úřad vyjádřil nesouhlas s redukcí osobních vlaků - projíždějících přes naší obec. Protest byl adresován referátu dopravy Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí.

 

Od 10. 7. do 8. 8. 1996 byl uzavřen průjezd naší obcí, z důvodu opravy mostu u Sychrových (čp.129). Autobusová doprava byla vedena po hlavní silnici, kde byly provizorně zřízeny dvě náhradní zastávky. U Aveny s.r.o. a druhá na dolním konci.

 

Byla zmodernizována zasedací místnost zdejšího Obecního úřadu.

 

Byla zavedena pevná telefonní linka do hasičárny. Vedle jména nájemníka budovy bude uvedeno, že se tato telefonní stanice nachází v objektu hasičské zbrojnice. Na financování ohledně zavedení této linky se bude částečně podílet i obec.

 

Obecní úřad rovněž v průběhu roku nabídl občanům pracovat pro obec za mzdu v pracovním poměru i brigádně. Pracovní náplní byly odborné práce ve všech oborech i práce pomocné.

 

Činnost Rady a Zastupitelstva obce

 

Rada obce zůstala ve stejném složení jako v roce předcházejícím.

 

Vzala na vědomí či vyjádřila souhlas s mj. :

 •  odprodeji a koupěmi obecních pozemků

 • vyřízení restitučních záležitostí některých občanů
 • návrhem rozpočtu pro rok 1996
 • podmínkami provozu zmodernizované zasedací místnosti při zdejším Obecním úřadě
 • vydávat Dlouhotřebovský zpravodaj pro lepší informovanost zdejších občanů, první číslo vyšlo v červnu téhož roku
 • opravami komunikací v naší obci a přístavbou školy
 • zakoupení multikáry v hodnotě 50.000 Kč, míchačky a křovinořezu pro potřeby obce
 • bezplatné umístění reklamní tabule před kostelem, která slouží k propagaci zdejší soukromé cukrárny Mája manželů Vodičkových
 • vykoupením 10 m2 od soukromého vlastníka v souvislosti s výstavbou sportovního hřiště

 

Činnost Zastupitelstva obce

 

V zastupitelstvu obce nedošlo k žádným personálním změnám. Zastupitelstvo obce se sešlo celkem 4x.

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, respektive schválilo :

 

 • zprávy o činnosti volených představitelů obce
 • odměny členů Rady a předsedy komisí a výborů ve výši 500,- měsíčně

 

Schválení rozpočtu na rok 1996.

 

Příjmy : 7 237 819,- Kč

Výdaje : 7 237 819,- Kč

 

Příjmy obce jsou výnosy z daní, místní poplatky. Respektive dotace. Každý občan je ze zákona povinen platit místní poplatky. Jsou to poplatky ze psů, stočné, nájem za užívání obecních pozemků, poplatky za plakátové plochy, ze vstupného a tomboly při veřejných akcích.

Dalším příjmem je výnos z daně z nemovitostí, který je celý příjmem obce a platí ji všichni majitelé nemovitostí v katastru naší obce.

Daň ze závislé činnosti – její výnos se dělí. 40% zůstává státu, 30% Okresnímu úřadu, zbývajících 30% je příjmem obce. Jedná se o daň, kterou platí zaměstnanec ze svého příjmu.

Daň z příjmu fyzických osob. Fyzickou osobou se rozumí podnikatel, nebo firma do 25 zaměstnanců, kteří mají své sídlo v Dlouhé Třebové. Daň, kterou tyto osoby zaplatí, je celá příjmem obce.

Daň z příjmu právnických osob. To jsou velké firmy nad 25 zaměstnanců. Výnos z této daně se dělí : 80% stát, 10% sídlo firmy, 10% výnosu se dělí počtem obyvatel České republiky, násobí se počtem obyvatel obce a stává se příjmem obce.

 

Školství

 

Proběhla další etapa rozšiřování zdejší školní budovy. Projektovou dokumentaci zpracoval Agrostav Ústí nad Orlicí. Práce probíhaly tak, aby neohrozily začátek školního roku 1996/97 a byly skončeny k srpnu t.r.

Školní budova byla vymalována o což se postarali zaměstnanci a zastupitelé obce. Byla obměněna stávající okna, která pocházela ještě z přestavby na přelomu 50. a 60. let a které si nyní mohli občané odkoupit pro vlastní potřebu.

Vyučování v naší škole bylo zahájeno 2. září 1996. Mateřská škola své brány otevřela již 25. srpna 1996.

Do zdejší školní jídelny přibyla nová pracovní síla. Stalo se tak pro zvýšení počtu seniorů, kteří jsou ve zdejší jídelně přihlášeni ke stravování.

 

Oprava hřbitova

Svépomocí byla opravena hřbitovní zeď, která se bortila a její stav nevěstil nic dobrého. Na tuto akci uvolnil Obecní úřad dotaci z programu Fondu obnovy vesnice – ve výši 200 000 Kč. Na stavbě se podíleli mimo občanů a brigádníků z naší obce i členové Mysliveckého sdružení Třebovská obora. Patronaci nad stavbou měla Stavební komise Obecního úřadu – předseda (osobní údaj).

 

Kulturní a společenský život

16. května – začala nová sezona na úseku odlovu spárkaté zvěře odstřelem srnců. Přesto, že letošní zimní období trvalo dlouho, jsou ztráty u srnčí zvěře únosné díky dobrému zakrmování. O to se vzorně starají členové Mysliveckého sdružení Třebovská obora. 15. března 1951 v hostinci u Vaňků došlo k prvé integraci a to ke sloučení myslivecké společnosti Dlouhá Třebová a myslivecké společnosti Lhotka. Předsedou byl tehdy zvolen pan Josef Kovář, místopředsedou Rudolf Borek, hospodářem Václav Morkes. V roce 1978 se uskutečnilo další sloučení, tentokráte Dlouhá Třebová – Parník. Vzniká Myslivecké sdružení Třebovská obora se sídlem v naší obci. Předsedou byl zvolen František Herman, místopředsedou Ing. Jiří Habiger, pokladníkem Mikeš František , hospodářem Václav Blažek. V roce 1992 je předsedou zvolen Jan Trunc, místopředsedou Jaroslav Jiroušek, jednatelem František Jansa, hospodářem Blažek Václav a finančním hospodářem Mikeš František. V témže roce dochází k nové nájemní smlouvě od honebního výboru v celkové výměře 2041 ha. Myslivecká společnost měla 32 členů a dva adepty.

 

V roce 1995 uspořádali myslivci ples, vycházku k myslivecké chatě, střelbu na asfaltové terče o putovní pohár v družstvech „Memoriál Jardy Pastora“ a v jednotlivcích „Memoriál Václava Morkese“.

 

V roce 1996 proběhla také tradiční vycházka k myslivecké chatě, navíc členové mysliveckého sdružení vykonávají brigádnickou činnost, převážně zaměřenou na myslivost, případně dle potřeby na pomoc zemědělcům z Aveny s.r.o.

 

Pěvecký kroužek Cantate uspořádal v neděli 16. června 1996 ve 14.30 v sále Na Rychtě pěknou hudební besídku. Výtěžek z dobrovolného vstupného šel na činnost kroužku.

 

Ve dnech 6. – 7. července 1996 uspořádali zdejší hasiči tradiční staročeskou pouť.

 

Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo zdejší sousoší Nejsv. Trojice a sochu sv. Jana Nepomuckého za kulturní památky.

 

Volby

 

Proběhly volby do Poslanecké sněmovny.

 

Volby do Senátu.

 

15. a 16. 11. 1996 – I. kolo

22. a 23.11. 1996 – II. kolo voleb do Senátu.

 

Volební místnost pro první historické volby do Senátu Parlamentu České republiky byla umístěna v zasedací místnosti Obecního úřadu. Senátorem byl zvolen pan Bohumil Čada.

 

Populace

V roce 1996 se narodilo 13 dětí.

Zemřelo 9 občanů.

Tragicky zahynul jednatřicetiletý Zdeněk Kovář, otec dvou dětí. Při cestě do práce, kterou konal na kole, ho srazil kamion.