Jdi na obsah Jdi na menu

1995

Činnost Obecního úřadu

 

Obrazek

 

Dne 17. července 1995 byl novým starostou obce zvolen pan Bohuslav Halva, který nahradil pana Josefa Kováře, který rezignoval k 30. červnu 1995.

 

Místostarostou obce je pan František Mikeš st. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj). Uklízečkou ObÚ je paní Jana Sedláčková.

 

Činnost Obecního úřadu

 

 • Starosta obce Josef Kovář provedl jednání s nájemníky domu čp. 82, ohledně výše nájemného a placení služeb.
 • Obecní úřad v Dlouhé Třebové doporučil Školskému úřadu jmenovat novou ředitelkou paní Evu Mikuleckou bez vypsání konkurzu.
 • Schválení Programu odpadního hospodářství fa Avena Dlouhá Třebová.
 • Zajištění pietní úpravy pomníku padlých a umučených spoluobčanů z obou světových válek a hrobu obětí z transportu smrti u příležitosti 50. výročí od konce 2. světové války (1945).
 • Příprava výstavby asfaltového hřiště u zdejší školy.
 • Místostarosta obce Mikeš František se zúčastnil tzv. přejímacího řízení s SPT Telecom po skončení jejich prací na katastru naší obce. Práce započaly v loňském roce.
 • Zajištění opravy cesty u  činžovního domu čp. 81, která byla v havarijním stavu.
 • Bezpečnostní zajištění budovy Obecního úřadu dle požadavků pojišťovny.
 • Jednání o zapsání zdejšího sousoší Nejsv. Trojice do seznamu kulturních památek.
 • Několikrát byl řešen problém obecní kroniky. Ta od chvíle vyzvednutí z Okresního archívu v roce 1991 není dosud dopsána a poslední zápis je v ní datován k roku 1976. Rovněž není jmenován kronikář obce.
 • Řešil se problém s neplatiči v obci.
 • Jednání s Avenou o údržbě místních komunikací v zimním období.

 

 

Činnost Rady obce

 

Novým členem Rady obce se namísto odstoupivšího exstarosty Kováře stal jeho nástupce ve funkci pan Bohuslav Halva.

 

Rada obce se v roce 1995 sešla ke svým schůzím 18x a vzala na vědomí, respektive vyjádřila souhlas s mj.:

 • výší měsíčních odměn pro obecně prospěšné pracovníky ( osobní údaj – knihovna, osobní údaj -správce tělocvičny atp.)
 • záměr s dalšími stavebními úpravami zdejší ZŠ (pro rok 1995 byla dotace na dostavbu školy ze strany ředitele školského úřadu zamítnuta)
 • zachování stejné dopravní obslužnosti pro naše občany i pro léta 1995/96
 • novelizování Povodňového plánu obce

 

Činnost zastupitelstva obce

30. června 1995 se dopisem vzdal funkce člena zastupitelstva pan Josef Kovář. Jeho nástupcem v zastupitelstvu obce se stal pan František Cink, který složil slib na mimořádné schůzi 17. července 1995.

 

Zastupitelstvo obce se sešlo k veřejným schůzím celkem šestkrát, přičemž 17. července se jednalo o schůzi mimořádnou.

 

9. března 1995 schválilo obecní zastupitelstvo rozpočet obce na rok 1995, přičemž v položce příjmů a výdajů bylo počítáno s cifrou 3 761 600,- Kč. Rozpočet byl tedy vyrovnaný.

 

Mimořádná schůze obecního zastupitelstva

 

17. července se konala mimořádná schůze zastupitelstva, na které proběhla volba nového starosty obce. Zasedání zahájil v 19.00 zástupce starosty pan František Mikeš st.

 

Jediným kandidátem na tento úřad byla pan Bohuslav Halva, který byl též za starostu ve veřejném hlasování zvolen.

 

Zastupitelstvo na svých schůzích mj. schválilo :

 

 • vstup obce Dlouhá Třebová do Programu obnovy vesnice, vyhlášeném hospodářskou radou vlády ČR
 • vyhlášku o cenách a výpočtu stočného. Poplatek za vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace činí : pro právnické a fyzické osoby, které vypouštějí vodu do kanalizace po předchozím vyčištění některým typem čističky odpadních vod za cenu 1,-Kč/ za metr krychlový a těm, kteří vypouštějí vodu do kanalizace bez předchozího očištění – fyzické osoby 4,- Kč/ za metr krychlový a právnické osoby 6,-Kč/ m3. Zároveň byla snížena částka stočného pro firmu Avena, která byla v uplynulém období nadsazená.
 • dle finančních možností  pokračovat v opravě víceúčelového sálu, kterému je letos dvacet let.

 

Při zastupitelstvu obce byly zřízeny komise, v jejichž čele, respektive za členy jsou členové obecního zastupitelstva.

 

Pro volební období 1994 – 1998 povedou jednotlivé komise :

 

Finanční komise

 

 • Předseda : Ing. Bohuslav Kroulík

 

Stavební komise obce

 

 • Předseda : Josef Vytlačil

 

Kulturní, sociální a školská

 

 • Předseda : Ilona Šimková

 

Revizní komise

 

 • Předseda : Ing. Jiří Slezák

 

Škola

Školský úřad jmenoval na základě doporučení Obecního úřadu novou ředitelkou zdejší školy paní Mgr. Evu Mikuleckou.

Chystá se další etapa přístavby školy.

 

Místní hospodářství

Prostory po Agrobance v přízemí budovy Obecního úřadu získal Pavel Doležal k podnikatelským účelům. V jedné z části prostor bylo zřízeno kadeřnictví a v druhé obchůdek s čaji a bylinnými směsi.

 

Dění v obci

12. dubna 1995 se na prostranství před kostelem uskutečnil mítink parlamentní, krajně pravicové strany SRP-RSČ ( Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa)- jehož se zúčastnil i předseda této strany, poslanec PS PČR PhDr. Miloslav Sládek.

 

20. května 1995 se uskutečnilo v sále na Rychtě již čtrvté setkání důchodců z naší obce pořádané Kulturní komisí a Obecním úřadem (První se konalo v květnu 1992) . Pro přítomné seniory byl připraven pestrý program. Úvodním vystoupením pozdravil hosty přítomný starosta obce pan Josef Kovář.

 

21. června 1995 se pod patronací starosty obce pana Josefa Kováře uskutečnil mezinárodní mírový běh se štafetou míru. Od hranic obce s Českou Třebovou přes naší obec do Ústí nad Orlicí běželi se štafetou míru mladí běžci z naší obce. Štafetu nesli mj. (osobní údaj), Martin Lamplot, (osobní údaj) a další.

Spolupracovala i zdejší TJ a ZŠ.

 

Populace

 

V roce 1995 se narodilo 14 dětí.

 

Zemřelo 14 občanů. Nejstarším byl pan Josef Kovář. Pan Josef Kovář byl v letech 1952 – 1960 předsedou Místního národního výboru v Dlouhé Třebové.