Jdi na obsah Jdi na menu

1994

Rok 1994 byl ve znamení komunálních voleb v listopadu , kdy se skončila činnost prvního zastupitelstva obce, které svoji práci vykonávalo od roku 1990, kdy došlo ke znovuosamostatnění Dlouhé Třebové.

 

Činnost Obecního úřadu

Obrazek

Starostou obce byl do 6. prosince 1994 pan Přemysl Zedník. Na základě výsledků komunálních voleb byl zvolen nový starosta obce – pan Josef Kovář, dosavadní místostarosta.

 

Novým místostarostou obce se tentýž den stal pan František Mikeš st. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj).

 

Činnost Obecního úřadu

 

 • veřejnosti byla podána informace o dohodě a připravované smlouvě mezi obcí, Městským úřadem v Ústí nad Orlicí a V a K a.s, kdy se jedná o třístrannou dohodu na dodávku vody a údržbu vodovodních řádů, jako majetku obce
 • dohled nad odstraňováním černých skládek ve spolupráci s referátem životního prostředí Okresního úřadu
 • stížnosti občanů z různých příčin – rušení nočního klidu, sousedské vztahy atp.
 • jednání s ředitelem Komerční banky ohledně příspěvku na zkompletování počítačové sestavy pro zdejší ZŠ. Byla poskytnuta pomoc ve výši 1.500 Kč.
 • jednáno s firmou ČSAD ohledně dopravní obslužnosti obce. Bylo dohodnuto, že v nadcházejícím roce nedojde k žádnému snižování dopravních spojů.
 • byla přenesena působnost ve věci stavebního řadu u lehkých staveb a jednoduchých stavebních a zemních úprav na Obecní úřad, který bude onu působnost spravovat prostřednictvím Stavební komise obce
 • Obecní úřad odmítl chemické hubení plevelů na železniční trati, kterou avizovaly ČD Česká Třebová. Obec je zařazena do 2. ochranného pásma z titulu vrchních a spodních vod, dále se trať nachází v bezprostřední blízkosti vodních zdrojů, které jsou využívány a hubení by mělo rovněž negativní dopad na včelstvo atp.
 • Obecní úřad jmenoval komisi ve složení : (osobní údaje) – která se bude zabývat zajištěním pronájmu obecních pozemků a uzavřením nájemních smluv. Předsedou komise byl jmenován (osobní údaj).
 •  byl uskutečněn převod akcií z Východočeské energetiky ve prospěch obce
 •  prozatím nebylo přistoupeno na nabídku bezpečnostní agentury ohledně zabezpečení budovy Obecního úřadu z důvodů velké nákladnosti výše uvedené akce
 •  zajištění komunálních voleb, které prezident republiky Václav Havel vyhlásil dne 18. června na dny 18 a 19. listopadu 1994

 

Činnost Rady a zastupitelstva obce

Do 6. prosince 1994 nedošlo u odstupujícího zastupitelstva, ani v Radě obce – k žádným změnám.

 

Zastupitelstvo obce se ke své schůzi sešlo 4x, přičemž jedno ze zasedání bylo ustavujícím pro nově zvolené zastupitelstvo, které vzešlo z výsledků komunálních voleb.

 

Ustavující zasedání nového zastupitelstva

 

6.12. 1994 se ve zdejším Víceúčelovém sále uskutečnilo ustavující zasedaní nového zastupitelstva, které bylo zvoleno ve volbách 18. – 19. listopadu t.r.

Zasedání zahájil odstupující starosta obce Přemysl Zedník přivítáním všech přítomných v 17.00.


Nově zvolené 15-členné zastupitelstvo tvoří : Zdeněk Filip, Stanislav Špais, Josef Rőssler, František Mikeš ml., Josef Kovář, Ivo Sedláček, František Hordějčuk, Ilona Šimková, Jan Horák, Ing. Kroulík Bohuslav, Jaroslav Kubišta, František Mikeš, Bohuslav Halva, Josef Rybka, Zdeněk Řehák.


Všichni zvolení členové obecního zastupitelstva složili slib a ten následně ztvrdili svým podpisem.

Kandidáti na nového starostu byli dva. Pan Josef Kovář a pan Bohuslav Halva. V tajné volbě nakonec zvítězil pan Josef Kovář – o jeden hlas.

Místostarostou obce byl zvolen pan František Mikeš st. – 9 hlasů.


Radu obce tvoří : Josef Kovář – starosta, Mikeš František st.– místostarosta, Filip Zdeněk, Rőssler Josef, Mikeš František ml.

 

Rada obce se sešla 18x a vzala na vědomí, či vyjádřila souhlas :

 • s úpravou terénu v prostoru u bývalého sboru církve husitské, za účelem svozu mléka
 •  přístavbu školy a vyhlášení výběrového řízení na provedení této přístavby
 •  navýšení rozpočtu pro účelové prostředky dětským kolektivům – Junák, pěvecký kroužek Cantate ve výši 5.000 Kč.
 •  s umístěním dopravní značky zákaz vjezdu traktorů a nákladních automobilů ke zdejšímu hřbitovu

 

Místní hospodářství

Ve věci přístavby zdejší školy byla zřízena komise pro výběrové řízení. Předsedou byl předseda Stavební komise obce pan František Mikeš st., dalšími členy pak : (osobní údaje).

Do výběrového řízení se přihlásilo – 5 firem na provedení elektrické instalace a 4 firmy na stavební práce. Materiály budou přístupny výhradně členům komise a budou uloženy na Obecním úřadě.

 

Rozpočet obce byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 17. března 1994. Příjmy a výdaje opět v rovnováze, bylo počítáno s částkou 1 474 500 Kč.

 

Telecom – V průběhu roku byly zájemcům do bytu zaváděny pevné telefonní linky. Práce probíhaly v rámci předem odsouhlasených etap, přesto však došlo ke zpoždění a jednotlivé etapy nebyly mnohde k původně stanovenému datu – 15.11. 1994 , dokončeny. Avizované zavedení kabelové televize, souběžně s pokládáním kabelu SPT Telecom, nebylo pro malý zájem ze strany veřejnosti realizováno.

 

Rokem 1994 začala svoji existenci soukromá cukrárna Mája manželů Vodičkových.

 

Škola

V letošním roce doznala zdejší vzdělávací instituce několika změn. Především budova, která změnila svoji tvářnost přístavbou nových prostor.

 

V současné době má MŠ , tak i ZŠ – svůj vlastní vchod. Veškeré stavební úpravy,které přinesly rozšíření školní jídelny a novou učebnu pro ZŠ , skončily ještě před začátkem školního roku 1994/95, který započal 1. září.

 

Prozatím nevyřešen zůstává problematický přechod žáků ze Základní školy přes prostory mateřské školy na hodiny tělesné výchovy do tělocvičny. Rada obce tento problém odložila jako interní záležitost, která je v kompetenci obou ředitelek (respektive ředitelky MŠ a ředitelky ZŠ).

 

Po odchodu dosavadní ředitelky ZŠ Mgr. Jaroslavy Holé byla novou ředitelkou ZŠ ustanovena paní (osobní údaj).

 

Kultura

Obecní úřad vydal v roce 1994 publikaci Stavební, historické a církevní památky obce Dlouhá Třebová. Prodejní cena byla stanovena na 10 Kč. 2 Kč připadnou distributorovi a zbytek Obecnímu úřadu.

Brožura přináší zajímavý souhrn pamětihodností, které se nachází v naší obci k současné době. Ilustrace jsou dílem místního rodáka (osobní údaj),

 

Populace

V roce 1994 se narodilo 14 dětí.

 

Zemřelo devět občanů.

Tragicky zemřel Josef Votava, kterého zabil elektrický proud. Zemřel ve věku 42 let.