Jdi na obsah Jdi na menu

1993

Rok 1993 přinesl řadu změn ve státoprávním uspořádání naší republiky. Od 1. ledna 1993 jsme občany samostatné České republiky.

 

26. ledna 1993 byl 109 hlasy ve dvousetčlenné Poslanecké sněmově Parlamentu ČR zvolen prvním prezidentem nového státního útvaru pan Václav Havel (*5.10. 1936)

 

Činnost Obecního úřadu

Obrazek

Dne 15. března 1993 byl novým starostou Dlouhé Třebové zvolen dosavadní místostarosta obce pan Přemysl Zedník. Nahradil tak dosavadního starostu pana Filipa, který rezignoval z osobních důvodů. Na uvolněné místo místostarosty obce byl po opakovaných volbách zvolen nakonec pan Josef Kovář.  Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj).

 

Činnost Obecního úřadu a rady obce

Zdeněk Filip rezignací na post starosty zároveň opustil i post člena Rady obce. Rada byla následně doplněna o pana Rybku Josefa.

 

 •  hlavní akcí pro rok 1993 bude oprava místních komunikací a jejich značení

 

Rada vyjádřila souhlas, respektive vzala na vědomí :

 •  s navrhovanou úsporou osvětlení tělocvičny, kterou navrhl pan (osobní údaj), správce zdejší tělocvičny
 • výsledky činnosti inventarizační komise, které prověřily MŠ, ZŠ, ŠJ a ObÚ, budovu hasičské zbrojnice a ostatní obecní pozemky a majetek (mosty, komunikace atp.)
 •  že firma Silnice a.s. Litomyšl, vítěz výběrového řízení, provede opravu místních komunikací
 •  zahájení činnosti firmy PIRELL plus za podmínek, že fa dodrží všechny hygienické podmínky
 •  bezplatný pronájem za honitbu Mysliveckému sdružení v Dlouhé Třebové
 • jednání se státním statkem o úpravě komunikací a s ČD o úpravách vůkol železniční tratě
 • pronájem místnosti v budově Obecního úřadu firmě Velebný-fam za účelem zřízení krejčovské dílny
 • pronájem klubovny ve víceúčelovém sále, kterou před tímto úkonem využívala místní hudební formace - panu Novosadovi za účelem provozování léčitelství (regenerace, rekondice, bezkontaktní masáže, bioptronové lampy atp.)
 • zakoupení PC sestavy pro zdejší vzdělávací instituci
 • nutnost zřízení 5. třídy při zdejší Základní škole v souvislosti s připravovaným znovuzavedením devátého ročníku na druhém stupni ZŠ, dosud byl 1. stupeň od první do čtvrté třídy, po reformě dojde k rozšíření prvního stupně o jeden postupný ročník
 • s odstraněním tzv. černých skládek na katastru naší obce – v blízkosti Aveny u hlavní silnice (majitel Ing. Sychra), u hřbitova – Peklovec (majitel p. Kubišta) a v Zacharovci ( pan Friml)
 • zahájení správního řízení se železniční stanicí Česká Třebová pro skládku a následné znečištění místní komunikace a s traťovou distancí Česká Třebová pro černou skládku podél trati
 •  že vázne oprava mostů a místních komunikací, práce nejsou dokončovány v termínu. Obecní úřad vše řeší zastavením veškerých plateb na této akci do napravení celé záležitosti.
 • dokončení rekonstrukce osvětlení a podlahy ve zdejší tělocvičně
 • přípravu na rekonstrukci školy – předběžný rozpočet činí 1 630 000 Kčs. Práce bude rozdělena na 2 etapy. V roce 1994 – I. etapa – 500 .000 Kčs a 2. etapa – v roce 1995. Základní škola po této rekonstrukci získá vlastní vchod, který je dosud společný s MŠ, dále úpravy přinesou rozšíření stávající školní jídelny a vznikne nová učebna pro potřeby školní družiny.
 • přípravu na pokládání telefonních kabelů a zavádění pevných tel. Linek do domácností našich spoluobčanů

 

Činnost obecního zastupitelstva

 

I přes změny ve vedení obce, zastupitelstvo zůstalo ve stejném složení, protože si pan Filip ponechal mandát zastupitele. Zastupitelstvo obce se v roce 1993 sešlo celkem pětkrát.

 

Zastupitelstvo obce uvolnilo 15. 3. z funkce starosty pana Filipa na základě rezignačního dopisu ze dne 2. března t.r.

 

5. dubna byl schválen všemi zúčastněnými členy zastupitelstva rozpočet na rok 1993. Rozpočet byl vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje měly činit : 1 469 368,24 Kč.

 

Obecní zastupitelstvo neodsouhlasilo vstup naší obce do Asociace pro rozvoj Východních Čech. Tato akciová společnost se totiž vymezuje na oblast průmyslu, zemědělství a turistiku, respektive se především snaží o rozvinutí hotelového průmyslu. Z výše uvedených důvodu, že pro tyto aktivity není v naší obci vhodných podmínek, nevstupujeme do této akciovky s žádným podílem akcií.

 

Místní hospodářství

 

Došlo k privatizaci zdejšího státního statku. Vznikla zde akciová společnost Avena.

 

Došlo k privatizaci V a K Jablonné nad Orlicí. V důsledku této skutečnosti je na naši obec bezplatně převedena vodovodní síť. Do konce roku pak probíhala jednání o bezplatném převzetí majetku a zajištění vodního zdroje pro Dlouhou Třebovou.

 

Starosta obce Přemysl Zedník jednal s panem ředitelem Jirouškem (Silnice a.s. Litomyšl) o uplatnění reklamací na špatně provedené práce na místních komunikacích. Tato reklamace byla v plném rozsahu uznána a dojde k novému plnění smluvních závazků a to v roce 1994. Obec následně vše zaplatí - až po převzetí a dokončení prací.

 

V prostorách pod místním hřbitovem je sypaná hráz. Případným zachycením vody vzniká velké nebezpečí vyplavení části obce. Protože se jedná o skládku odpadu, je situace o to tíživější, že může dojít ke znečištění tamních spodních vod a pramene.


Celá záležitost byla předána na příslušné odbory Městského a Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí.

 

Kultura

Obrazek

Dominantním kulturním počinem roku 1993 byla oslava 100. výročí od založení zdejšího hřbitova.

 

Organizaci si vzala pod patronát Rada obce. Do všech dlouhotřebovských domácností přišla pozvánka a výzva k účasti na pietní akci.

 

Samotné oslavy se uskutečnily 31. října 1993 od 15.00 ve zdejší řkapli sv. Josefa na zdejším hřbitově.

 

Po zahájení následovala kulturní vložka, kterou obstaral pan Jaroslav Hainz se sborem. S historií hřbitova seznámil přítomné pan Ing. František Kovář. Celý počin pak zakončila mše svatá.

 

Mimo veřejnosti se oslav osobně zúčastnily členové a členky zastupitelstva obce v čele se starostou obce panem Přemyslem Zedníkem.

 

Populace

V roce 1993 se narodilo 15 dětí.

Zemřelo 10 obyvatel Dlouhé Třebové. 

 

Různé

25. října 1993 řešila Policie přestupky na horním konci obce, kde občané při odchodu z tamějšího hostince Na Špici demolovali majetek v okolí bydlících obyvatel a docházelo zde k rušení nočního klidu. Díky činnosti Policie byla zjednána náprava.