Jdi na obsah Jdi na menu

1991

 Rok 1991 začal tím, čím rok 1990 skončil. Probíhá delimitace, respektive odloučení obce od města Ústí nad Orlicí. Prvořadým úkolem je vymezení pravomocí a zajištění provozu nově ustanoveného Obecního úřadu v naší obci.

 

Činnost Obecního úřadu

Starostou obce je pan Zdeněk Filip. Místostarostou obce je pan Přemysl Zedník. Administrativní pracovnicí je paní (osobní údaj).

 

Činnost Obecního úřadu

 

15. ledna – starosta Filip převzal na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí razítka, předpisy a další materiál

 

Probíhá jednání na Okresním úřadě k zajištění finančních prostředků na nejnutnější opravy a režie obce.

 

Byl vypracován organizační řád Obecního úřadu.

 

Delimitační protokol – 6. 2. 1991 byl podepsán delimitační protokol panem starostou o převzetí obce zpoza správy Městského úřadu a Technických služeb v Ústí nad Orlicí.

 

Probíhala různá jednání s politickými stranami, sdruženími, spolky, které působí v naší obci.

 

Byly rozmístěny informační tabule, které budou sloužit výhradně pro potřeby Obecního úřadu.

 

Kominík – Obecní úřad uzavřel dohodu s panem (osobní údaj), který bude v obci provádět kominické práce.

 

Bylo uskutečněno jednání za účelem finančního pokrytí GO školní budovy a jídelny ZŠ, které jsou v havarijním stavu. Byla získána dotace ve výši půl milionu korun československých.

 

20. února – na Obecní úřad je bezplatně převedena dílna dámského krejčovství, které dosud patřilo družstvu VKUS

 

Dohoda se státním statkem – Obecní úřad uzavřel se zdejším Státním statkem dohodu o provádění údržbářské práce pro obec v rámci možností, které má.

 

Oprava budovy Obecního úřadu – v průběhu roku 1991 došlo k opravě budovy Obecního úřadu, bývalé kampeličky. Byly vyměněny žlaby, svody, opraveny komíny, natřena okna.

 

Došlo k opravě autobusových zastávek ČSAD a do každé z nich byl opatřen odpadkový koš.

 

Byly uzavřeny nájemní smlouvy s holičstvím, kadeřnictvím a poštovním úřadem, které sídlí v budově zdejšího úřadu.

 

Policie – bylo jednáno s velitelstvím Policie o zřízení policejní služebny v naší obci. Plný provoz měl být zahájen k 1. lednu 1992. Od poloviny července byla situace provizorně řešena jedním přiděleným policistou do naší obce.

 

Změna provozovatele technických služeb – spolupráce s Technickými službami Ústí nad Orlicí není dobrá a proto v průběhu roku došlo ke změně provozovatele odvozu komunálního odpadu na Technické služby Česká Třebová.

 

Za spolupráce ČSČK , svazu žen, kulturní a sociální komise se konalo vítání občánků. Celkem bylo do života přivítáno 10 miminek.

 

Navýšení cen Elektrické energie – zdejší Obecní úřad s takovým nárůstem nepočítal a to si vyžádalo dočasné vypnutí veřejného osvětlení, které bylo nutné z důvodů finanční úspory elektrické energie. V rámci vypořádání s naší obcí uhradil MÚ v Ústí nad Orlicí částku 87. 000 Kčs za opravu veřejného osvětlení. Revizi a zapojení na síť už je věc nového majitele – tedy Obecního úřadu.

 

Byla uzavřena hospodářská smlouva s Agrobankou na umístění pobočky tohoto peněžního ústavu v naší obci..

 

Majetkem obce se v průběhu roku stala zdejší knihovna, o kterou se vzorně starají manželé (osobní údaj).

 

V závěru roku provede Obecní úřad revizi ZŠ, ŠJ + víceúčelového sálu a povede jednání na odstranění závad.

 

Činnost zastupitelstva a Rady obce

 

 

V zastupitelstvu obce došlo ke změně. Ze zdravotních důvodů odstoupil pan Jaroslav Rybka a jeho místo zaujal Ing. Jiří Pirkl. Rada obce zůstala ve stejném obsazení.

 

Rada obce se ke svým schůzím sešla v roce 1991 celkem 29x a z jejich závěrů uvádím :

 

Rada vzala na vědomí, schválila mj. :

 

Ustanovení a fungování komisí při našem zastupitelstvu.

 

Vyhlášení výběrového řízení na referenta Obecního úřadu, z něhož vítězně vzešla paní (osobní údaj).

 

Vypracování seznamu potřebných právních předpisů pro činnost Obecního úřadu.

 

Stanovení rozpočtu pro SDH na rok 1991.

 

Pověření ředitelky zdejší školy paní (osobní údaj) k provedení inventarizace jí spravované instituce.

 

Přidělení obou místností v půdním prostoru ObÚ pro zřízení policejní stanice v naší obci.

 

Uložení pokuty 35.000 Kčs za narušení ekologie státním podnikem Primona, kterýžto dne 13. září 1991 způsobil silné znečištění řeky Třebovky. Ke znečištění došlo však i následně, ve dnech 3. a 4. října 1991 a Rada obce proto rozhodla o uložení další pokuty, tentokrát v hodnotě 70. 000 Kčs.

 

Odstranění černé skládky, kterou má na svědomí místní občanka a případný postih, nebude-li skládka odstraněna do 31. října 1991. K uložení sankcí nakonec nedošlo.

 

Upozornění Železniční stanici v České Třebové ohledně úpravy prostor zdejší železniční zastávky a jejího okolí.

 

Osvobození od poplatků ze psů pro osaměle žijící občany v důchodovém věku.

 

Projednání finančních prostředků pro GO mostu přes řeku Třebovku u Menclíkových.

 

Vypsání konkurzu na post ředitele ZŠ a MŠ.

 

Činnost zastupitelstva obce

Na svých schůzích převážně bralo na vědomí a schvalovalo zprávy o činnosti Obecního úřadu a Rady obce, respektive je pověřovalo dalšími úkoly. Své místo zde měli občané, kterým bylo vždy v závěru schůze uděleno slovo.

 

Dne 26. března 1991 byl obecním zastupitelstvem schválen rozpočet, kdy příjmy a výdaje byly v rovnováze :

 

Příjmy

- daně a poplatky 140.500

- dotace od Okresního úř. 325.800

 466.300 Kčs

 

Výdaje

- školství  93.500

- kultura  22.200

- vnitřní věci 223.100

- místní hospodářství 117.500

 466.300 Kčs

 

Při zastupitelstvu obce byly zřízeny komise a výbory :

 

 

1) Zemědělsko - ekologická

 Předseda : Václav Pirkl

 Členové : (osobní údaje)

 

2) Kontrolní

 Předseda : Ing. Jiří Slezák

 Členové : (osobní údaje)

 

3) Školská, kulturní a sociální

 Předsedkyně : Sedláčková Jana

 Členky : (osobní údaje)

 

4) Pořádková

Předseda : Josef Rybka
Členové : (osobní údaje)

 

5) Finanční

 Předseda : Josef Kovář

 Členové : (osobní údaje)

 

6) Stavební

 Předseda : František Mikeš

 Členové : (osobní údaje)

 

Zastupitelstvo se na svých zasedáních mj. zabývalo :

- Činností jednotlivých komisí.

- Možností doplnit chybějící údaje v roce a její následné postoupení veřejnosti.

- Problematiku bytového hospodářství (převzetí bytového fondu Obecním úřadem od někdejšího OPBH).

- Odprodeji obecních pozemků do soukromého vlastnictví.

- Konečným finančním vypořádáním s Městským úřadem v Ústí nad Orlicí.

- Změnami v jednotlivých položkách rozpočtu na rok 1991.

- Hospodářskou smlouvou mezi ObÚ a TJ ohledně užívacího práva budovy Víceúčelového sálu.

- Renovací hřbitova.

- Schválením vyhlášky o požárním řádu obce Dlouhá Třebová.

- Schválením poplatků – dislokační poplatky pro státní statek – 3 %, pro prodejnu Jednota a VaK 10%, poplatek z prodeje alkoholických nápojů – 7% a tabáku– 5%.

 

Agrobanka

V pronajatých prostorách Obecního úřadu zahájila 29. října 1991 svoji činnost Agrobanka. Úřední hodiny jsou stanoveny na úterý a čtvrtek, vždy od 16.00 – 18.30.

 

Základní škola

 

Obrazek

Ředitelkou ZŠ je paní (osobní údaj). Dalšími učitelkami jsou (osobní údaje), družinu má na starosti paní (osobní údaj).

 

Spolky

V naší obci působí Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Třebovská obora, ČSŽ, ČSČK.

 

Mimo to zde také působí politické strany OF, ČSL, ČSS.

 

Kultura

 

V průběhu roku došlo k pořádání několika plesů, dětského karnevalu pod patronací zdejšího SRPŠ. Sociální a kulturní komise uspořádala vítání občánků a zprostředkovává gratulace od ObÚ jubilantům v naší obci.

 

Populace

V roce 1991 se narodilo 11 dětí a 11 občanů zemřelo. Jest tedy u nás zajímavá situace, že je stejný počet narozených, jako zesnulých.

 

Skončil se rok 1991, který byl pro naši obec tak převratný. Po téměř 15 letech obec získala opět svou samostatnost, když naše zvolené zastupitelstvo převzalo správu věcí veřejných v Dlouhé Třebové do svých rukou. A nezbývá než popřát, aby tomu tak bylo po všechen budoucí čas.