Jdi na obsah Jdi na menu

18. června 1879

Protokol sepsaný při zasedání obecního zastupitelstva dne 18. června 1879.

 

I. Členové obecního zastupitelstva podají zprávu o prohlídce obecních nemovitostí dne 26. května toho roku odbývané.

Sděleno, že obecní les se shledává ještě v dosti obstojném stavu vzrůstu a že od myšlenky na odprodej tohoto lesa se má uspustiti a má být stanoven hajný, jemuž se příslušná remunerace po uplynutí čtvrtletní jeho službě vyměří.

 

II. Pojednání o pronájmu obecních luk, jenž se letošního roku vykonati má anť starý šestiletý nájem letošním rokem skončí.

Jednohlasně usneseno, že se mají obecní luka ještě letošního roku na příště na 6 roků pronajmouti a sice k užitkování rokem 1880 a 1886 končiti.

 

III. Projednání o došlém dopisu slav. cís. kr. okresního hejtmanství v Lanškrouně ze dne 30. května t. r. č. 3481, týkající se stavby kostelíčka v místě o příspěvkách k tomuto účelu darovaných.

Zastupitelstvo ručí tak dlouho za jmění kostelíčka, dokud nevstoupí v činnost spolek pro dostavění kostela jemuž pak veškeré jmění ku správě odevzdati míti.

 

IV. Opětné porady z ohledu usnesení v sezení obecního zastupitelstva dne 22. května t. r. o přestavění kříže č. 47.

Zastupitelstvo řádně vezmouc v úvahu možné vady, které by se mohly státi, když by se dle usnesení ze dne 22. května t. r. zřízení kříže před se vzíti mělo, uložilo představenstvu, by neprodleně se o to staralo, znalce věci k tomu povolati a ve výdajích se co nejvíce uskrovniti.

 

V. Mimo programu ústně podána žádost Antonína Kováře (čís. 160) o výpůjčku 68 zl. 40 kr. z kapelní pokladny jest jednohlasně zamítnuto.

 

VI. Volné návrhy:

Člen obecního zastupitelstva pan Jan Šouba navrhuje, by byl Josef Rybka, domkař č. 117 zde, předvolán k výslechu do obecní úřadovny, by se vyjádřil, z kterých příčin se mohl v hostinci p. Fr. Jansy vyjádřiti v ten smysl, že kapelní pokladna jest ze samého zlodějství sesazena.

S tím souhlasí celé obecní zastupitelstvo s tou žádostí, by představenstvo obecní věc tuto neodkladně vyřídilo.

 

V Dlouhé Třebové dne 18. června 1879.

 

F. Šršeň, starosta

František Velínský, zapisoval

P. Rybka, radní

Josef Šára, radní

Josef Kovář, radní

Václav Morkes, výbor

František Habiger

Jan Šouba, výbor

Josef Štancl, výbor

Jan Fišar, výbor

Josef Šouba, výbor