Jdi na obsah Jdi na menu

16. listopadu 1879

Protokol

sepsaný ve veřejném zasedání obecního zastupitelstva v Dlouhé Třebové o 4 hodině odpolední dne 16. listopadu 1879 v místnostech školních za předsedání obecního starosty Fr. Sršně v přítomnosti dole podepsaných.

 

Jednání

 

Když již dávno doba, na kterouž zastupitelstvo svoláno  bylo - uplynula, zahájil předseda schůzi tím, že vyvolal pány členy zastupitelstva obecního jednoho po druhém i shledal, že p. Josef Štancl, p. Václav Morkes a p. Jan Šouba, členové výboru se do schůze nedostavili, aniž by byli podali dříve omluvu, by se byli mohli náhradníci na jejich místo povolati. Předseda táže se předvolaných a do schůze dostavivších se 9 členů, zdali mají proti tomu co k namítání, že se tři shora jmenovaní p. členové do schůze nedostavili, aniž by byli podali řádnou omluvu i vyjádřili se všichni jednohlasně, by jim pro tentokráte byla dána důtka. Jelikož byla absolutní většina hlasů, a ukázalo býti se shromáždění kompetentní k uzavírání, počalo se s vyřizováním programu.

 

I.) Sestavení předchozího rozpočtou o příjmu obce a vydání na rok 1880.

Usnesení: Obecní zastupitelstvo vidí se nuceno v některých článcích návrh představenstva změniti i vyšlo najevo, že o 355 zl. může vydání zmírněno býti, uvažujíc, že by na poplatníky uvaliti se musela konečně 30% přirážka obecní. I vyšlo přece najevo, že se jeví ve vydání schodek 731 zl. 58 kr., který se má přirážkou přímým daním na veškeré poplatníky v Dlouhé Třebové rozvrhnouti. Slavné okresní zastupitelstvo ať jest požádáno o dobrotivé povolení k vybírání přirážky na uhrazení schodku.

 

II.) Podání zprávy, proč veleslavný c. k. místodržitelství v Praze ze dne 20. září 1879 číslo 53632 zamítlo potvrzení stanov spolku pro vystavění kostela v Dlouhé Třebové.

Béře k vědomosti, s tou připomínkou by se oprava stanov spolkových bez odkladů vyřídila, řádně opravené sl. c. k. okresnímu hejtmanství v Lanškrouně opětně k dalšímu dobrotivému vyřízení podaly.

 

III.) Pojednání a uzavření na jaký způsob a v jakém kvantu a z kterých prostředků se má a musí „ohenní“ nářadí v obci zdejší k hašení ohně zříditi.

Slavné zastupitelstvo uvažuje toho nevyhnutelnou potřebu, by se „ohenní“ nářadí, které v stavu sešlém a v nedostatečném se nachází, nemůže znajíc nedostatek ob. příjmů více na opravení řečeného nářadí k vydání pouze 250 zl. které již ve schodku ad odstavec I.) vytknuté jsou. Z těchto má se zříditi nejméně 100 košů, 6 žebříků, 12 malých háků a posléze příslušná místnost před školní budovou, kde tyto věci se řádně umístiti mají. Již 3 stávající háky velké břidlicové a 1 nosící stříkačka mají se prozatím umístiti a sice: stříkačka v budově školní, jeden hák u Josefa Vondry (číslo 100), jeden u Josefa Rybky (č. 47) a jeden u Jeronýma Háce (č. 20).

 

IV.) Žádost pana Čeňka Jansy, kameníka v České Třebové o dobrotivou náhradu za sběhlou nehodu při přestavění kamenného kříže ve zdejší obci:

Slavné zastupitelstvo vyřizuje žádost tu v ten smysl, že se má tomuto chudobnému však poctivému dělníku 10 zl. r. č. z obecní pokladny k uhrazení jeho škody jednou pro vždy nahraditi.

 

V.) Účet o vydání sběhlý při přestavění a opravení kříže nemohl se předložiti, poněvadž p. Víšek v Ústí nad Orlicí od té doby jsa jinde zaměstnán doma se nezdržuje a ten samotný do pořádku dáti nemohl.

 Béře se k vědomosti a ustanovilo se k vyřízení tohoto k příštímu sezení.

 

VI.) Volné návrhy:

Obecní radní p. Josef Šáár táže se, zdali vyplatiti má 3 zl. za rozřezání dříví do III. školnice přináležející.

Po delší debatě o tomto návrhu a dotazu mnoholi vlastně se vyplácí za čištění školy- se zjistilo z předešlých roků, že se vždy p. učiteli řídícímu vyplácelo z obecní pokladny 20  zl. On že dříví sám pořezat nechával, aniž by byl, jaký poplatek za to žádal.

 

Nyní když přišlo k uskutečnění zřízení a vyučování ve školnici třetí, že dá obec za čištění těchto tří školnic a spolu za vytápění a pořezání dříví, které pro tyto školnice potřebné jest totiž za rok 1879 32 zl. Na to tázán byl řídící učitel p. František Velínský, zdali se s tímto obnosem spokojuje, načež on se vyjádřil, že by sobě přál, by to bylo i nadále k platnosti, on že jest spokojen. O této odpovědi nedal předseda hlasovati, jsa sobě vědom, že příště zvolené ob. zastupitelstvo může toto uzavření zrušiti.

Když nic více k jednání nebylo – byla schůze za skončenou prohlášena, protokol skončen a k příštímu zasedání k podpisu ponechán.

 

František Šršeň, v. r. – starosta

V. Rybka, radní

Josef Šaara, radní

Josef Kovář, radní

Habiger, výbor

Jan Fišar, výbor

Jan Šouba, výbor

Jan ?, výbor

V. Morkes, výbor

Jeroným Hác, výbor

Josef Šouba